Historie a současnost

Výzkumný ústav potravinářského průmyslu byl založen v roce 1958. V průběhu padesátileté existence si ústav získal významné postavení mezi vědecko-výzkumnými pracovišti, a to jak doma, tak v zahraničí. Ústav představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly základního, průřezového a aplikovaného výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin, výživy i potravinářského inženýrství a techniky.

Od 1. 1. 2007 je Výzkumný ústav potravinářský Praha veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.) zřízenou v souladu s ustanovením §31 zákona č. 341/2005 Sb. zřizovací listinou MZe č.j.: 22971/2006 ze dne 23. 6. 2006.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní – řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je členem Asociace výzkumných organizací (AVO) a Centra potravinářských technologií a technik (CPTT).

Výzkumný ústav potravinářský Praha je kontaktním místem Evropské rady potravinářských informací (EUFIC, European Food Information Council). Z informací EUFIC Food Today publikuje VÚPP české (slovenské) verze článků společně s Výskumným ústavom potravinarskym v Bratislavě, který je kontaktním místem EUFIC pro Slovensko a současně koordinačním místem EUFIC pro střední a východní Evropu.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je partnerem projektu ICE-E.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je spoluřešitelem mezinárodního projektu HighTech Europe.

Vedení ústavu

Ing. Pavel Skřivan, CSc.

Pověřený řízením VÚPP, v.v.i.
+420 296 792 302
pavel.skrivan@vupp.cz

Ing. Iveta Horníčková, MBA

Ekonomická náměstkyně
+420 777 037 077, +420 296 792 263
iveta.hornickova@vupp.cz

Ing. Aleš Landfeld

Vedoucí oddělení potravinářských technologií, biotechnologií a inženýrství
+420 737 287 008, +420 296 792 338
ales.landfeld@vupp.cz

Jitka Rajdlová

Sekretariát
+420 778 008 446, +420 296 792 275
jitka.rajdlova@vupp.cz

Ing. Jiří Trnka

Vedoucí Referátu transferu technologií
+420 773 738 971, +420 296 792 308
jiri.trnka@vupp.cz

Ing. Milan Houška, CSc.

Náměstek pro vědu a výzkum
+420 737 287 007, +420 296 792 306
milan.houska@vupp.cz

Ing. Jitka Pinkrová, Ph. D.

Vedoucí oddělení chemie, mikrobiologie a biochemie potravin
+420 775 435 020, +420 296 792 319, +420 296 792 276
jitka.pinkrova@vupp.cz

Organizační schéma

Oddělení chemie, mikrobiologie a biochemie potravin

Vedoucí: Ing. Jitka Pinkrová, Ph. D.  [Jitka.Pinkrova@vupp.cz]

Hlavním posláním oddělení je hodnocení základních a minoritních nutričně významných složek potravin a rozvoj sortimentu výrobků pro racionální a dietní výživu, kultivace mikroorganismů s cílem optimalizovat tvorbu produktů včetně biomasy, přípravu a izolaci produktů sloužících k výživě lidí a zvířat buď jako hlavní živiny nebo jako aditiva, navrhovat způsoby využití potravinářských a zemědělských odpadů (sekundárních surovin) jako zdrojů těchto látek a rozvíjet metody hodnocení jakosti potravin.

 • analýza potravin a potravinářských surovin
 • metody hodnocení výživových a přídatných látek
 • racionální a speciální výživa
 • senzorická analýza
 • chemie, biochemie a mikrobiologie potravin a potravinářských surovin
 • fyziologie mikroorganizmů v potravinách a předpovědní modely jejich růstu v potravinách a potravinářských surovinách
 • zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů z mikrobiologického hlediska
 • probiotické vlastnosti mikroorganismů, kultivace probiotik
 • vztahy probiotik, prebiotik, synbiotika
 • metody průkazu autenticity potravin včetně jejich uplatnění

Oddělení potravinářských technologií, biotechnologií a inženýrství

vedoucí: Ing. Aleš Landfeld [Ales.Landfeld@vupp.cz]

Hlavním posláním oddělení je aplikovaný výzkum v oblasti nutričně významných látek a uplatnění mikroorganismů v udržitelné výrobě potravin a lidské výživě, včetně uplatnění prediktivní mikrobiologie při zabezpečování bezpečných a zdravotně nezávadných potravin, výzkum v oblasti moderních potravinářských zpracovatelských procesů včetně jejich matematického modelování a stanovení nezbytných fyzikálních vlastností.

 • výzkum a vývoj technologických procesů
 • výzkum a vývoj nových výrobků, receptur a postupů
 • separační technologie
 • fermentační technologie
 • sbírka mikroorganismů
 • zpracování potravinářských a zemědělských odpadů včetně jejich hydrolýz a zpracování hydrolyzátů
 • potravinářské inženýrství
 • zpracovatelské procesy, jejich studium, navrhování a modelování
 • fyzikální vlastnosti potravin
 • banka fyzikálních vlastností potravin
 • nanotechnologie

Pracovníci

Rada instituce

Ing. Milan Houška, CSc. – předseda

Ing. Ivana Laknerová – místopředsedkyně

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D.

prof. Ing. František Kvasnička, CSc.

Ing. Aleš Landfeld

Ing. Jan Plicka, CSc.

Ing. Marian Urban, Ph.D.

 

Dozorčí rada

 • Ing. Jitka Götzová; MZe – předsedkyně
 • JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D.; MZe – místopředseda
 • Ing. Iva Blažková, Ph. D.; MZe
 • prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.; VŠCHT Praha
 • Ing. Jiří Pondělíček, Ph. D.; PK ČR
 • Ing. Petr Roubal, CSc.; VÚM s.r.o.
 • Ing. Jiřina Vorlová; MZe

Technologická hala a hlavní budova

Laboratoř

Interní protikorupční program ústavu

Kontakty

Telefon: 296 792 306
Email: korupce@vupp.cz

OLAF

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nebo přímo poštovní adresu

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Seznam poradenských společností

PKM Audit & Tax s.r.o.
Euroforum Group, a.s.

Náklady na právní služby

Náklady pro rok 2014 → ZDE

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Náklady pro rok 2015 → ZDE

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Náklady pro rok 2016 → ZDE

2016

 JUDr. Ladislav Berka 20.000 Kč
 Mgr. Zdeněk Strnad 181.500 Kč

Výroční zprávy

Seznam poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří za 1. pololetí roku 2017

Rezortní organizace: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly)

typ smlouvy

(DPČ, DPP, mandátní smlouva apod.)

předmět smluvního vztahu sjednaná odměna (sazba/hod.) souhrn vyplacených částek

doba trvání

smluvního vztahu

JUDr. Ladislav Berka

Smlouva o právním

zastoupení

Právní zastoupení a

poradenství

Dle

advokátního

tarifu

20.000,– Kč Od roku 1998
Mgr. Ing. Zdeněk Strnad

Smlouva o poskytnutí

právních služeb

Poskytování právních služeb

Měsíční

paušál

48.400,– Kč Od 7.3.2016 do 28.2.2017

VKS Legal advokátní kancelář,

s.r.o.

Smlouva o právních

službách

Právní služby spočívající

v administraci nadlimitní

veřejné zakázky

240.185,– Kč 240.185,– Kč

Doba neurčitá, od

20.10.2016

CEE ATTorneys Tomíček Legal, s. r. o.

Smlouva o poskytnutí

právních služeb

Poskytování právních služeb

Měsíční

paušál

96.800,– Kč Doba neurčitá od 1.3.2017
CEE ATTorneys Tomíček Legal, s. r. o. Objednávka Provedení právního auditu 121.000,– Kč 0,– Kč Od 1.6. 2017 do ukončení auditu
Ernst & Young Audit, s.r.o. Smlouva o dílo Forenzní prověrky postupu vyplácení odměn 96.800,– Kč 0,– Kč Od 26.5.2017 do ukončení prověrky
Mgr. Tomáš Nikš Objednávka Právní poradenství 60.500,– Kč 60.500,– Kč Od 4.1.2017 do 24.4.2017
Holec, Zuska & partneři Objednávka Stanoviska k volebnímu řádu a k odvolání ředitele 19.057,50 Kč 19.057,50 Kč Od 15.5.2017 do 23.5.2017

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i

Food Research Institute Prague

Radiová 1285/7
102 00 Praha 10 – Hostivař
IČ: 00027022
DIČ: CZ00027022

Veřejná výzkumná instituce zřízena k 1. 1. 2007 zřizovací listinou MZe č.j.: 22971/2006-11000 ze dne 23. 6. 2006.

Kde nás najdete?

Kontakty

ID datové schránky ústavu: p96gp4k
Telefon: 296 792 100
E-mail: vupp@vupp.cz
Internet: https://www.vupp.cz

Lze nás kontaktovat také pomocí toho formuláře