Historie a současnost

Výzkumný ústav potravinářského průmyslu byl založen v roce 1958. V průběhu padesátileté existence si ústav získal významné postavení mezi vědecko-výzkumnými pracovišti, a to jak doma, tak v zahraničí. Ústav představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly základního, průřezového a aplikovaného výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin, výživy i potravinářského inženýrství a techniky.

Od 1. 1. 2007 je Výzkumný ústav potravinářský Praha veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.) zřízenou v souladu s ustanovením §31 zákona č. 341/2005 Sb. zřizovací listinou MZe č.j.: 22971/2006 ze dne 23. 6. 2006, úplné a novelizované znění ze dne 24. 10. 2017, č.j. 56638/2017-MZE-13222.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní – řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je členem Asociace výzkumných organizací (AVO) a Centra potravinářských technologií a technik (CPTT).

Výzkumný ústav potravinářský Praha je kontaktním místem Evropské rady potravinářských informací (EUFIC, European Food Information Council). Z informací EUFIC Food Today publikuje VÚPP české (slovenské) verze článků společně s Výskumným ústavom potravinarskym v Bratislavě, který je kontaktním místem EUFIC pro Slovensko a současně koordinačním místem EUFIC pro střední a východní Evropu.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je partnerem projektu ICE-E.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je spoluřešitelem mezinárodního projektu HighTech Europe.

Vedení ústavu

Ing. Marian Urban, Ph.D.

Ředitel
+420 296 792 302, +420 296 792 209, +420 737 287 003
marian.urban@vupp.cz

Jaromír Smékal

Vedoucí HS
+420 296 792 434, +420 602 468 235
Jaromir.Smekal@vupp.cz

Jitka Rajdlová

Sekretariát
+420 778 008 446, +420 296 792 275
jitka.rajdlova@vupp.cz

Ing. Aleš Landfeld

Náměstek pro vědu a výzkum, Vedoucí CTT
+420 737 287 008, +420 296 792 338
ales.landfeld@vupp.cz

Martin Hofman

Ekonomický náměstek
+420 737 287 022, +420 296 792 237
martin.hofman@vupp.cz

Ing. Ivana Laknerová

Vedoucí Oddělení výzkumu
+420 775 888 019, +420 296 792 368, +420 296 792 397
ivana.laknerova@vupp.cz

Mgr. Radko Pechar, Ph.D.

Zástupce vedoucí Oddělení výzkumu
+420 7775 435 055, +420 296 792 252
radko.pechar@vupp.cz

Organizační schéma

ODDĚLENÍ VÝZKUMU

Vedoucí: Ing. Ivana Laknerová  [ivana.laknerova@vupp.cz]

Hlavním posláním Oddělení výzkumu je hodnocení základních a minoritních nutričně významných složek potravin a rozvoj sortimentu výrobků pro racionální a dietní výživu, kultivace mikroorganismů s cílem optimalizovat tvorbu produktů včetně biomasy, predikce mikroorganismů při zabezpečování zdravotně nezávadných a bezpečných potravin, výzkum v oblasti moderních potravinářských zpracovatelských procesů včetně jejich matematického modelování a stanovení nezbytných fyzikálních vlastností, příprava a izolace produktů sloužících k výživě lidí a zvířat buď jako hlavní živiny, nebo jako aditiva, navrhovat způsob využití potravinářských a zemědělských odpadů (sekundárních surovin) jako zdrojů těchto látek a rozvíjet metody hodnocení jakosti potravin. Činnost oddělení zahrnuje tyto hlavní problematiky:

 • analýzu potravin a potravinářských surovin
 • metody hodnocení výživových a přídatných látek
 • racionální a speciální výživa
 • senzorická analýza
 • chemie, biochemie a mikrobiologie potravin a potravinářských surovin
 • fyziologie mikroorganizmů v potravinách a předpovědní modely jejich růstu v potravinách a potravinářských surovinách
 • zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů z mikrobiologického hlediska
 • probiotické vlastnosti mikroorganismů, kultivace probiotik
 • vztahy probiotik a prebiotik, synbiotika
 • metody průkazu autenticity potravin včetně jejich uplatnění
 • výzkum a vývoj technologických procesů
 • výzkum a vývoj nových výrobků, receptur a postupů
 • separační technologie
 • fermentační technologie
 • sbírka mikroorganismů
 • zpracování potravinářských a zemědělských odpadů včetně jejich hydrolýz a zpracování hydrolyzátů
 • potravinářské inženýrství
 • zpracovatelské procesy, jejich studium, navrhování a modelování
 • fyzikální vlastnosti potravin
 • nanotechnologie

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Vedoucí: Ing. Aleš Landfeld [ales.landfeld@vupp.cz]

Hlavním posláním oddělení je podpora a akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje v potravinářském a navazujícím průmyslu do aplikační sféry, pomoc při identifikaci poznatků s komerčním potenciálem, asistence při hledání vhodné strategie při ochraně duševního vlastnictví a jeho následného využití a pomoc rozvoji spolupráce výzkumné instituce s aplikační sférou.

Hlavním cílem a úkolem Centra transferu technologií v rámci VÚPP je komplexní zabezpečení schopnosti výzkumné organizace identifikovat, nabízet a prodávat takové znalostní výsledky, které povedou k naplňování potřeb potravinářského a navazujícího průmyslu v České republice.

Centrum transferu technologií nabízí:

 • odborné poradenství pro malé a střední firmy a podniky
 • konzultace a servis v oblasti využití národních a evropských dotací
 • zavádění inovací a nových technologií do praxe

Rada instituce

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. – předsedkyně

Ing. Ivana Laknerová – místopředsedkyně

Ing. Milan Houška, CSc.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Ing. Aleš Landfeld

Ing. Jan Plicka, CSc.

Ing. Marian Urban, Ph.D.

Dozorčí rada

 • Ing. Jitka Götzová; MZe – předsedkyně
 • Ing. Miroslav Koberna, CSc.; PK  – místopředseda
 • Ing. Iva Blažková, Ph. D.; MZe
 • prof. Ing. Vladimír Filip, CSc.; VŠCHT Praha
 • Ing. Věra Hrudková; MZe
 • Ing. Jiří Pondělíček, Ph. D.; MZe
 • Ing. Petr Roubal, CSc.; VÚM s.r.o.

Pracovníci

Adam Rostislav , Mgr. Rostislav.Adam@vupp.cz
Antošová Jana Jana.Antosova@vupp.cz
Begany Markéta, Ing. Marketa.Begany@vupp.cz
Beran Miloš, Ing. Milos.Beran@vupp.cz
Bryndová Jana, RNDr., Ph.D Jana.Bryndova@vupp.cz
Čadová Hana Hana.Cadova@vupp.cz
Dachev Marko, Bc., BSc. Marko.Dachev@vupp.cz
Drahorád Josef, Ing., CSc. Josef.Drahorad@vupp.cz
Dušek Miloš Milos.Dusek@vupp.cz
Froněk Martin Martin.Fronek@vupp.cz
Gabrovská Dana, Ing., Ph.D. Dana.Gabrovska@vupp.cz
Hanák Petr, RNDr., PhD. Petr.Hanak@vupp.cz
Hofman Martin Martin.Hofman@vupp.cz
Houška Milan, Ing., CSc. Milan.Houska@vupp.cz
Jílková Diliara, Ing. Diliara.Akhatova@vupp.cz
Kováříková Eliška, Ing. Eliska.Kovarikova@vupp.cz
Kýhosová Hana Hana.Kyhosova@vupp.cz
Laknerová Ivana, Ing. Ivana.Laknerova@vupp.cz
Landfeld Aleš, Ing. Ales.Landfeld@vupp.cz
Lerch Zdeněk, Mgr. Zdenek.Lerch@vupp.cz
Macháčková Marika, Ing. Marika.Savrdova@vupp.cz
Málková Helena Helena.Malkova@vupp.cz
Moučka Zdeněk, Ing. Zdenek.Moucka@vupp.cz
Mukherjee Subham, M.Sc., M.Res. Subham.Mukherjee@vupp.cz
Mutalová Kristýna Kristyna.Mutalova@vupp.cz
Novotná Pavla, Ing. Pavla.Novotna@vupp.cz
Ny Veit Ing. Ny.Veit@vupp.cz
Pečenková Natálie Ing. Natalie.Pecenkova@vupp.cz
Pechar Radko, Mgr., Ph. D. Radko.Pechar@vupp.cz
Podsedníček Milan, Ing. CSc., doc. Milan.Podsednicek@vupp.cz
Pokorná Bartošková Marie, Mgr. Marie.Pokorna@vupp.cz
Ptáčková Iva Iva.Ptackova@vupp.cz
Rajdlová Jitka Jitka.Rajdlova@vupp.cz
Rutová Eva Eva.Rutova@vupp.cz
Rysová Jana, Ing. Jana.Rysova@vupp.cz
Smékal Jaromír Jaromir.Smekal@vupp.cz
Smetanová Hana Ing. Hana.Smetanova@vupp.cz
Strohalm Jan Jan.Strohalm@vupp.cz
Šmídová Zuzana, RNDr., Ph.D., Bc. Zuzana.Smidova@vupp.cz
Šmoldas Jiří, Ing. Jiri.Smoldas@vupp.cz
Šulc Miloslav, Ing., Ph.D. Miloslav.Sulc@vupp.cz
Švejdová Andrea Andrea.Svejdova@vupp.cz
Urban Marian, Ing., PhD. Marian.Urban@vupp.cz
Usheva Iryna, Ing. Iryna.Usheva@vupp.cz
Vltavský Ondřej, Ing. Ondrej.Vltavsky@vupp.cz
Vondráčková Hana, Mgr. Hana.Vondrackova@vupp.cz
Wild Tomáš, dis. Tomas.Wild@vupp.cz
Winterová Renata, Ing. Renata.Winterova@vupp.cz

Interní protikorupční program ústavu

Kontakty

OLAF

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nebo přímo poštovní adresu

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Seznam poradenských společností

INTEREXPERT neziskový sektor, s. r. o.
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s. r. o.

Náklady na právní služby

Náklady pro rok 2014 → ZDE

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Náklady pro rok 2015 → ZDE

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Náklady pro rok 2016 → ZDE

2016

 JUDr. Ladislav Berka 20.000 Kč
 Mgr. Zdeněk Strnad 181.500 Kč

Výroční zprávy

Seznam poradců, poradních orgánů a společností,
advokátů a advokátních kanceláří

Rezortní organizace: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s. r. o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
INTEREXPERT neziskový sektor, s. r. o. Roční platba dle smlouvy
Celkem 206 830,00,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s. r. o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 120 210,00,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s.r.o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 133 400,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s.r.o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 86 965,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Mgr. Ing. Zdeněk Strnad Měsíční paušál NE
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 291 835,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Typ smlouvy (DPČ, DPP apod. ) Předmět smluvního vztahu Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek Doba trvání smluvního vztahu
Mgr. Ing. Zdeněk Strnad Smlouva o poskytnutí právních služeb Poskytování právních služeb Měsíční paušál 233 600,- Kč Od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou
CEE ATTorneys Tomíček Legal, s. r. o. Smlouva o poskytnutí právních služeb Poskytování právních služeb Měsíční paušál  48 400,- Kč Od 1. 3. 2017 do 31. 1. 2018
Ing. Jaroslav Novotný Smlouva o poskytování právních služeb Právní pomoc v oboru duševního vlastnictví – patentový zástupce Dle vykonaných úkonů 129 083,- Kč Od 25. 10. 2017 na dobu neurčitou