O ústavu

Historie a současnost

Výzkumný ústav potravinářského průmyslu byl založen v roce 1958. V průběhu padesátileté existence si ústav získal významné postavení mezi vědecko-výzkumnými pracovišti, a to jak doma, tak v zahraničí. Ústav představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly základního, průřezového a aplikovaného výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin, výživy i potravinářského inženýrství a techniky.

Od 1. 1. 2007 je Výzkumný ústav potravinářský Praha veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.) zřízenou v souladu s ustanovením §31 zákona č. 341/2005 Sb. zřizovací listinou MZe č.j.: 22971/2006 ze dne 23. 6. 2006, úplné a novelizované znění ze dne 24. 10. 2017, č.j. 56638/2017-MZE-13222.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní – řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je členem Asociace výzkumných organizací (AVO) a Centra potravinářských technologií a technik (CPTT).

Výzkumný ústav potravinářský Praha je kontaktním místem Evropské rady potravinářských informací (EUFIC, European Food Information Council). Z informací EUFIC Food Today publikuje VÚPP české (slovenské) verze článků společně s Výskumným ústavom potravinarskym v Bratislavě, který je kontaktním místem EUFIC pro Slovensko a současně koordinačním místem EUFIC pro střední a východní Evropu.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je partnerem projektu ICE-E.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je spoluřešitelem mezinárodního projektu HighTech Europe.

Vedení ústavu

Ing. Marian Urban, Ph.D.

Ředitel
+420 296 792 302, +420 296 792 209, +420 737 287 003
marian.urban@vupp.cz

Jaromír Smékal

Vedoucí HS
+420 296 792 434, +420 602 468 235
Jaromir.Smekal@vupp.cz

Hana Kýhosová

Sekretariát
+420 778 446 845, +420 296 792 313
hana.kyhosova@vupp.cz

Mgr. Radko Pechar, Ph.D.

Náměstek pro vědu a výzkum
+420 775 435 055, +420 296 792 252
radko.pechar@vupp.cz

Martin Hofman

Ekonomický náměstek
+420 737 287 022, +420 296 792 237
martin.hofman@vupp.cz

Ing. Ivana Laknerová

Vedoucí Oddělení výzkumu
+420 775 888 019, +420 296 792 368, +420 296 792 397
ivana.laknerova@vupp.cz

Organizační schéma

Pracovníci

Begany Markéta, Ing. Marketa.Begany@vupp.cz
Beran Miloš, Ing. Milos.Beran@vupp.cz
Čermáková Eliška, Ing. Eliska.Cermakova@vupp.cz
Diviš Martin, Mgr. Martin.Divis@vupp.cz
Dušek Miloš Milos.Dusek@vupp.cz
Froněk Martin Martin.Fronek@vupp.cz
Gabrovská Dana, Ing., Ph.D. Dana.Gabrovska@vupp.cz
Hofman Martin Martin.Hofman@vupp.cz
Houška Milan, Ing., CSc. Milan.Houska@vupp.cz
Kováříková Eliška, Ing., Ph.D. Eliska.Kovarikova@vupp.cz
Kýhosová Hana Hana.Kyhosova@vupp.cz
Laknerová Ivana, Ing. Ivana.Laknerova@vupp.cz
Lerch Zdeněk, Mgr. Zdenek.Lerch@vupp.cz
Moučka Zdeněk, Ing. Zdenek.Moucka@vupp.cz
Mukherjee Subham, M.Sc., M.Res. Subham.Mukherjee@vupp.cz
Novotná Pavla, Ing. Pavla.Novotna@vupp.cz
Pechar Radko, Mgr., Ph.D. Radko.Pechar@vupp.cz
Podsedníček Milan, Ing., CSc., doc. Milan.Podsednicek@vupp.cz
Pokorná Bartošková Marie, Mgr. Marie.Pokorna@vupp.cz
Rutová Eva Eva.Rutova@vupp.cz
Rysová Jana, Ing. Jana.Rysova@vupp.cz
Smékal Jaromír Jaromir.Smekal@vupp.cz
Šmídová Zuzana, RNDr., Ph.D., Bc. Zuzana.Smidova@vupp.cz
Šulc Miloslav, Ing., Ph.D. Miloslav.Sulc@vupp.cz
Urban Marian, Ing., Ph.D. Marian.Urban@vupp.cz
Wild Tomáš, DiS. Tomas.Wild@vupp.cz

ODDĚLENÍ VÝZKUMU

Vedoucí: Ing. Ivana Laknerová  [ivana.laknerova@vupp.cz]

Hlavním posláním Oddělení výzkumu je hodnocení základních a minoritních nutričně významných složek potravin a rozvoj sortimentu výrobků pro racionální a dietní výživu, kultivace mikroorganismů s cílem optimalizovat tvorbu produktů včetně biomasy, predikce mikroorganismů při zabezpečování zdravotně nezávadných a bezpečných potravin, výzkum v oblasti moderních potravinářských zpracovatelských procesů včetně jejich matematického modelování a stanovení nezbytných fyzikálních vlastností, příprava a izolace produktů sloužících k výživě lidí a zvířat buď jako hlavní živiny, nebo jako aditiva, navrhovat způsob využití potravinářských a zemědělských odpadů (sekundárních surovin) jako zdrojů těchto látek a rozvíjet metody hodnocení jakosti potravin. Činnost oddělení zahrnuje tyto hlavní problematiky:

 • analýzu potravin a potravinářských surovin
 • metody hodnocení výživových a přídatných látek
 • racionální a speciální výživa
 • senzorická analýza
 • chemie, biochemie a mikrobiologie potravin a potravinářských surovin
 • fyziologie mikroorganizmů v potravinách a předpovědní modely jejich růstu v potravinách a potravinářských surovinách
 • zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů z mikrobiologického hlediska
 • probiotické vlastnosti mikroorganismů, kultivace probiotik
 • vztahy probiotik a prebiotik, synbiotika
 • metody průkazu autenticity potravin včetně jejich uplatnění
 • výzkum a vývoj technologických procesů
 • výzkum a vývoj nových výrobků, receptur a postupů
 • separační technologie
 • fermentační technologie
 • sbírka mikroorganismů
 • zpracování potravinářských a zemědělských odpadů včetně jejich hydrolýz a zpracování hydrolyzátů
 • potravinářské inženýrství
 • zpracovatelské procesy, jejich studium, navrhování a modelování
 • fyzikální vlastnosti potravin
 • nanotechnologie

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Hlavním posláním oddělení je podpora a akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje v potravinářském a navazujícím průmyslu do aplikační sféry, pomoc při identifikaci poznatků s komerčním potenciálem, asistence při hledání vhodné strategie při ochraně duševního vlastnictví a jeho následného využití a pomoc rozvoji spolupráce výzkumné instituce s aplikační sférou.

Hlavním cílem a úkolem Centra transferu technologií v rámci VÚPP je komplexní zabezpečení schopnosti výzkumné organizace identifikovat, nabízet a prodávat takové znalostní výsledky, které povedou k naplňování potřeb potravinářského a navazujícího průmyslu v České republice.

Centrum transferu technologií nabízí:

 • odborné poradenství pro malé a střední firmy a podniky
 • konzultace a servis v oblasti využití národních a evropských dotací
 • zavádění inovací a nových technologií do praxe

Rada instituce

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. – předsedkyně

Ing. Ivana Laknerová – místopředsedkyně

Mgr. Radko Pechar, Ph.D.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

Ing. Jan Plicka, CSc.

Ing. Marian Urban, Ph.D.

Ing. Miloslav Šulc,Ph.D.

Dozorčí rada

Ing. Martin Štěpánek – MZe – předseda

Ing. Miroslav Koberna, CSc. – PK ČR – místopředseda

Ing. Věra Hrudková – Mze

Ing. Ondřej Sirko – MZe

doc. Ing. Jiří Štětina, CSc. – VŠCHT Praha 

Interní protikorupční program ústavu

Kontakty

OLAF

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, ať se již jedná o příjmy, výdaje či aktiva ve vlastnictví orgánů EU nebo podezření na závažné porušení povinností ze strany zaměstnanců orgánů a institucí EU lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nebo přímo poštovní adresu

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II, 30
1000 Bruxelles/Brussel
Belgie

Seznam poradenských společností

INTEREXPERT neziskový sektor, s. r. o.
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s. r. o.

Náklady na právní služby

Náklady pro rok 2014 → ZDE

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Náklady pro rok 2015 → ZDE

Změněný obsah patří sem. Klikněte na tlačítko úprav ke změně textu

Náklady pro rok 2016 → ZDE

2016

 JUDr. Ladislav Berka 20.000 Kč
 Mgr. Zdeněk Strnad 181.500 Kč

Seznam poradců, poradních orgánů a společností,
advokátů a advokátních kanceláří

Rezortní organizace: Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.

Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s. r. o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
INTEREXPERT neziskový sektor, s. r. o. Roční platba dle smlouvy
Celkem 263 111,00,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s. r. o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 135 275,00,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s. r. o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
INTEREXPERT neziskový sektor, s. r. o. Roční platba dle smlouvy
Celkem 206 830,00,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s. r. o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 120 210,00,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s.r.o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 133 400,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Advokátní kancelář Zdeněk Strnad, s.r.o. Měsíční paušál
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 86 965,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek za dané pololetí (uvádí se celkový souhrn za všechny poradce) Fyzická osoba udělila souhlas se zveřejněním sjednané odměny (ANO/NE)
Mgr. Ing. Zdeněk Strnad Měsíční paušál NE
Ing. Jaroslav Novotný Dle vykonaných úkonů NE
Celkem 291 835,-
Jméno (u fyzických osob prosím uvádějte i s akademickými a vědeckými tituly) Typ smlouvy (DPČ, DPP apod. ) Předmět smluvního vztahu Sjednaná odměna (sazba/hod.) Souhrn vyplacených částek Doba trvání smluvního vztahu
Mgr. Ing. Zdeněk Strnad Smlouva o poskytnutí právních služeb Poskytování právních služeb Měsíční paušál 233 600,- Kč Od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou
CEE ATTorneys Tomíček Legal, s. r. o. Smlouva o poskytnutí právních služeb Poskytování právních služeb Měsíční paušál  48 400,- Kč Od 1. 3. 2017 do 31. 1. 2018
Ing. Jaroslav Novotný Smlouva o poskytování právních služeb Právní pomoc v oboru duševního vlastnictví – patentový zástupce Dle vykonaných úkonů 129 083,- Kč Od 25. 10. 2017 na dobu neurčitou

Plán genderové rovnosti byl vytvořen a v současnoti probíhá schvalovací řízení. Jeho plné znění bude zveřejněno po jeho schválení v průběhu roku 2024.