Výzkum

Oddělení výzkumu

Kontakty:

Ing. Ivana Laknerová – vedoucí oddělení [ivana.laknerova@vupp.cz]

Mgr. Radko Pechar, Ph.D. – Náměstek pro vědu a výzkum, zástupce vedoucí oddělení  [radko.pechar@vupp.cz]

Analytická chemie
Kontakt: Ing. Šulc Miloslav, Ph.D. Miloslav.Sulc@vupp.cz  tel.: 730192006

• analýzy základních a vybraných minoritních nutričně významných složek v potravinářských surovinách a výrobcích (odkaz na ceník)
• stanovení antioxidační aktivity a celkových polyfenolických látek
• stanovení lepku a dalších alergenních složek potravin (mléčné bílkoviny, vejce, hořčice, arašídy, sója)
• laboratorní hodnocení stravitelnosti sacharidů s možností odhadu GI u vybraných druhů potravin
• posouzení kvality potravin na základě chemických rozborů (falšování, rozlišení tepelného ošetření mléka, oxidační procesy tuků atp.)

Bezlepkové potraviny
Kontakt: Ing. Jana Rysová, e-mail: jana.rysova@vupp.cz, tel.: 296 792 389

• provozování databáze bezlepkových potravin (www.potravinybezlepku.cz)
• poskytování bezplatné poradenské činnosti v oblasti bezlepkových potravin, v rámci konzultační činnosti udržování kontaktů s laickou veřejností prostřednictvím Společnosti pro bezlepkovou dietu
• stanovení lepku v potravinách a potravinářských surovinách
• vyhledávání nových bezlepkových surovin, hodnocení jejich nutriční hodnoty a využití do potravin pro bezlepkovou dietu
• sestavování a optimalizace receptur nových bezlepkových výrobků
• publikování informací o řešené problematice

Biotechnologie
Kontakt: Ing. Marian Urban, PhD., e-mail: marian.urban@vupp.cz, tel.: 737 287 003

• submerzní aerobní i anaerobní fermentační technologie, jejich optimalizace a následné zpracování produktů
• nabídka služeb potravinářskému průmyslu, ale i průmyslu farmaceutickému, kosmetickému a v neposlední řadě firmám zabývajícím se ekologií a ochranou životního prostředí

Kvalita potravin a výživa
Kontakt: Ing. Ivana Laknerová, e-mail: ivana.laknerova@vupp.cz, tel.: 775 888 019

• reformulace potravin podle současných výživových požadavků
• vývoj receptur výrobků určených pro skupiny obyvatel se specifickými nároky na výživu
• vývoj receptur z netradičních surovin
• odborné konzultace pro výrobce speciální výživy, konzultace a osvětová činnost pro laickou veřejnost
• senzorická analýza potravinářských surovin a výrobků
• sledování změn potravin a potravinářských surovin v průběhu skladování a technologického zpracování
• stanovování charakteristik moučných suspenzí při řízeném záhřevu (mazovatění škrobu, amylolytická aktivita obilovin)

Mikrobiologie
Kontakt: Mgr. Radko Pechar,Ph.D. e-mail: radko.pechar@vupp.cz, tel.: 775 435 055

• mikrobiologické analýzy potravin a potravinářských surovin
• stanovení, charakterizace a identifikace probiotických bakterií v potravinách a potravních doplňcích
• analýzy Laboratoře anaerobní mikrobiologie

Molekulární biologie
Kontakt: Ing. Eliška Čermáková, e-mail: eliska.cermakova@vupp.cz

• ověření složení potravin metodou analýzy DNA (PCR, real-time PCR), zejména identifikace živočišných druhů v potravinářských výrobcích
• vývoj metodik pro druhové určení ryb na základě jaderného genu kódujícího parvalbumin

Nanotechnologie
Kontakt: Ing. Miloš Beran, e-mail: milos.beran@vupp.cz, tel.: 296 792 361

• speciální poloprovozní technologie šetrného sprejového nebulizačního sušení a mikronizace při nízkých teplotách v rozmezí od 35⁰C do 60⁰C
• enkapsulace mikroorganismů a biologicky aktivních látek
• speciální poloprovozní technologie odstředivé výroby polymerních nanovlákenných membrán a nanovlákenných 3D konstruktů
• příprava biodegradovatelných nanovlákenných krytů ran a spálenin a nanovlákenných 3D konstruktů pro tkáňové inženýrství
• vývoj kontinuálních enzymových membránových reaktorů s nanovlákennými membránami
• vývoj alternativní technologie výroby nanovlákenných membrán vyfukováním z roztoků

Potravinářské inženýrství
Kontakt: Ing. Milan Houška, CSc., e-mail: milan.houska@vupp.cz, tel.: 737 287 007

• zpracovatelské procesy, jejich studium, navrhování a modelování
• výzkum a vývoj nových potravinářských technologií
• výzkum a ověřování vysokotlaké pasterace (paskalizace) pro různé druhy potravin
• matematické modelování tepelných procesů
• stanovení mechanických, reologických, tepelných a sypných vlastností potravin, ale i nepotravinářských látek

Centrum transferu technologií

Centrum transferu technologií nabízí:

 • odborné poradenství pro malé a střední firmy a podniky
 • konzultace a servis v oblasti využití národních a evropských dotací
 • zavádění inovací a nových technologií do praxe

Více o činnosti CTT se dočtete na webových stránkách www.ctt.vupp.cz

Sbírka průmyslově využitelných
mikroorganismů (RIFIS)

Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i. spravuje a uchovává unikátní kolekci průmyslově využitelných mikroorganismů, čímž přispívá k uchování genofondu a ochraně biodiverzity mikroorganismů ex situ. Ve Sbírce jsou deponovány především kmeny agropotravinářsky významné. Nejvíce jsou zastoupeny houby (kvasinky) – jedná se především o kmeny alkoholového kvašení užívané v lihovarech, kmeny drožďárenské a kmeny speciální schopné likvidovat ropné materiály, v neposlední řadě kmeny využitelné v potravinářství pro výrobu speciálních dietetik a doplňků stravy. Početně druhou skupinu představují bakterie sloužící k testování netradičních potravin, nebo sloužící k produkci enzymu cyklodextrin glukosyltransferázy. Třetí skupinou mikroorganismů ve Sbírce jsou houby (plísně), kde většina kmenů jsou producenti enzymů, které jsou využívány v potravinářském průmyslu a zemědělství. Jedná se o amylázy, amyloglukosidázy, glukozaoxidázy a celulázy.

Sbírka RIFIS je součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.

Pro vyhledávání v naší sbírce použijte odkaz https://old.vurv.cz/collections/vurv.exe/search?lang=cz.

Kurátor sbírky: Ing. Markéta Begany
Zástupce kurátora: Ing. Zdeněk Moučka
další řešitel: Ing. Marian Urban, Ph.D.


Kontakt: Ing. Markéta Begany, tel 737287018 email: marketa.begany@vupp.cz

Patenty a užitné vzory

Vážení příznivci potravinářské vědy,

všechny platné užitné vzory a patenty naleznete přes následující formulář: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

Po jeho otevření se dostanete na stránky vyhledávacího formuláře Úřadu průmyslového vlastnictví. V sekci “Přihlašovatel/Majitel” stačí, když vyplníte “Výzkumný ústav potravinářský Praha” a potvrdíte. Všechny ostatní položky můžete nechat prázdné.

Snadno tak získáte ucelené a aktuální informace o platných patentech a užitných vzorech.

V případě potíží nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za Váš zájem o výsledky VÚPP a těšíme se na případnou spolupráci!

Výzkumná činnost

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2023-2027 

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace na období let 2018-2022

►Studie pro Ministerstvo zemědělství:

Současné trendy výzkumu a vývoje potravin pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu – 1. část
Současné trendy výzkumu a vývoje potravin pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu – 2. část

Projekty

Pořadí Kód Název projektu Poskytovatel Název hlavního příjemce Začátek Konec Řešitel za VÚPP
1 FW10010249 Nový diagnostický nástroj pro stanovování intratumorálního mikrobiomu. TA ČR ESSENCE LINE,s.r.o. 2024 2026 Urban,Pechar
2 LM2023064 METROFOOD-CZ-Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice. MŠMT ČZÚ v Praze 2023 2026 Urban
3 QL24010019 Léčivé rostliny v potravinářství – nový směr k prevenci civilizačních chorob. MZE VÚRV, v.v.i. 2024 2028

Houška,Novotná,

Kováříková

4 QL24010115 Inovativní produkce speciálních kultur jako zdroje potravin s vysokou dietetickou hodnotou. MZE Mendelova univerzita v Brně 2024 2028

Houška,Novotná,

Kováříková,

Rysová

5

CZ.02.01.01/00/23_015/

0008202

METROFOOD-CZ –

Modernizace výzkumné infrastruktury

Investice – OP JAK

MŠMT ČZÚ v Praze 2024 2026 Urban

Spolupráce ústavu

Při řešení výzkumných projektů a úkolů ústav spolupracoval nebo spolupracuje s:

1. institucemi typu výzkumných ústavů a vysokých škol:

 • Agritec, s.r.o.
 • Agrofest fyto, s.r.o.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
 • Technická fakulta
 • České vysoké učení technické, Fakulta strojní
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Chmelařský Institut, s.r.o.
 • IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny Praha
 • Immunotech, a.s.
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta
 • Mendelova zemědělská univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • MILCOM, a.s. (Výzkumný ústav mlékárenský, Praha)
 • Oseva PRO, s.r.o.
 • Univerzita Karlova v Praze, 1., 2. a 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta Hradec Králové
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Ústav analytické chemie AV ČR,v.v.i.
 • Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
 • Ústav zemědělské ekonomiky a informací
 • VUC Praha, a.s.
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
 • Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
 • Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
 • Zemědělský výzkum Troubsko spol.s r.o.

2. podnikatelskými subjekty:

 • Adler Wellness Produkte, s.r.o.
 • AGRA GROUP, s.r.o.
 • AMR AMARANTH, a.s.
 • Beskyd Fryčovice, a.s.
 • CANNABIS, s.r.o
 • C2P, s.r.o.
 • Extrudo Bečice
 • HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o.
 • INOTEX spol. s r.o.
 • Jizerské pekárny, spol.s r.o., Liberec
 • Karlova pekárna s.r.o.
 • KITL s.r.o.
 • Milan Libich
 • Parenteral, a.s.
 • PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.
 • RUDOLF JELÍNEK a.s.
 • SEDIUM RD s.r.o.
 • SUNFOOD s.r.o.
 • TEREZIA COMPANY s.r.o.
 • Vinařství Valtice s.r.o.
 • Zámecké sady Chrámce

3. lékařskými pracovišti:

 • IMUMED s.r.o.
 • MUDr. Radek Klubal
 • Státní zdravotní ústav
 • STOB

4. ostatními:

 • Česká technologická platforma pro potraviny (ČTPP)
 • Globus ČR, k.s.
 • Poradenské centrum pro celiakii a bezlepkovou dietu, o.s.
 • Potravinářská komora ČR
 • Sdružení celiaků ČR
 • SOS-Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 • Státní veterinární ústav Jihlava
 • Vědecký výbor pro GMO
 • Vědecký výbor rostlinolékařský
 • Jihočeský klastr Chutná hezky, jihočesky
 • Národní zemědělské muzeum Praha

4a) Spolupráce s ČTPP
Ústav se podílí na činnosti pracovní skupiny „Ječmen“.
Velmi cennou společnou aktivitou je provozování interaktivní databanky bezlepkových
potravin.
4b) Spolupráce s obchodním řetězcem Globus
Ústav provádí pravidelné analýzy bezlepkových výrobků, které řetězec distribuuje.
4c) Spolupráce s vědeckými výbory
Ústav vypracovává odborná stanoviska.

Podíl na činnosti odborných orgánů a komisí

Ústav má zastoupení v mezinárodních radách a komisích

 • Asociace pracovníků tlakových zařízení
 • Eucarpia-Evropská asociace pro výzkum rostlin
 • Komise D1 Food Storage v mezinárodním institutu chlazení
 • Komise pro zdravé potraviny a krmiva OECD
 • Redakční rada časopisu Czech Journal of Food Science
 • Redakční rada časopisu International Journal of Food Properties
 • Redakční rada časopisu Journal of Food Engineering.

Činnost v národních orgánech, radách a komisích

Národní orgány:

 • Agrární komora Praha
 • Celostátní výbor České společnosti biotechnologické
 • Česká potravinářská společnost
 • Česká společnost chemická, odborná skupina „Kvasná chemie a bioinženýrství“
 • Česká společnost chemická, odborná skupina „Reologie“
 • Česká společnost chemická, odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii
 • Česká technologická platforma pro potraviny – představitel priority Kvalita potravin
 • Český komitét pro potravinářské vědy a technologie
 • Český národní komitét pro spolupráci s Mezinárodním ústavem chladírenským (při MPO)
 • Odbor potravinářské technologie a techniky ČAZV
 • Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV
 • Předsednictvo ČAZV
 • Představenstvo Agrární komory Praha
 • Rada ČAZV, kontrolní výbor ČAZV
 • Sekce pro biopotraviny při PK ČRSpolečnost pro probiotika a prebiotika
 • Společnost pro probiotika a prebiotika
 • Společnost pro výživu – Výbor pražské a středočeské pobočky

Hodnotitelské komise, poradní orgány

 • GAČR – panel P503 – Potravinářství, ekotoxikologie a environmentální chemie
 • TAČR- poradní komise podprogramu 2 programu Alfa
 • Hodnotící komise MZe pro udělení ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji
 • Hodnotitelské komise a programové rady podprogramů a programů MZe
 • Hodnotitelská komise pro program rozvoje venkova
 • Hodnotitelská komise pro hodnocení žádostí o udělení národní značky KLASA
 • Hodnotitelská komise pro hodnocení výrobků k udělení značky “Česká chuťovka“*)
 • Komise pro státní závěrečné zkoušky na 3. LF UK
 • Komora 2B – poradní orgán Národního programu výzkumu II (MŠMT)

*) Ústav technicky zabezpečoval činnost komise.

Odborné komise

 • Komise pro terminologický slovník ČAZV
 • Mezirezortní komise pro řešení jodového deficitu
 • Oborová skupina pro potravinářství při Výzkumném ústavu odborného školství
 • Redakční rada časopisu Výživa a potraviny
 • Skupina obilovin, olejnin a škrobu MZe

Pedagogická, vzdělávací a poradenská činnost

Pedagogická činnost

V rámci pedagogické činnosti spolupracuje dlouhodobě ústav s VŠCHT Praha, VŠCHT Pardubice, ČVUT a ČZU jednak přednáškovou činnosti, jednak formou vedení či konzultací diplomových a disertačních prací.

Ústav má zastoupení v těchto komisích:

 • Státní zkušební komise pro Státní závěrečné zkoušky studijního oboru Stroje a zařízení pro chemický, potravinářský a spotřební průmysl
 • Státní zkušební komise pro obhajobu doktorských prací v oboru Stavba výrobních strojů a zařízení, úsek chemických a potravinářských strojů
 • Zkušební komise FPBT VŠCHT pro obhajoby diplomových prací v oboru chemie
 • Zkušební komise pro státní zkoušky bakalářského studia při 3. LF UK
 • Vědecká rada FPBT VŠCHT
 • Vědecká rada TF ČZU
 • Vědecká rada VÚM

Poradenská činnost

Nedílnou součásti činnosti ústavu je poradenská činnost. Specialisté ústavu provádějí průběžně konzultační činnost a poradenské služby, odpovídající problematice řešené na jednotlivých pracovištích, pro zájemce z průmyslu i podnikatelské oblasti. Konzultace malého rozsahu jsou poskytovány bezúplatně. Rozsáhlá poradenská činnost je v oblasti integrované prevence a omezení znečištění (IPPC). Odborníci ústavu jsou zapojeni do informačního systému Ústavu zemědělské ekonomiky a informací INFOPULT, který zprostředkovává odpovědi na dotazy široké veřejnosti. K poradenským službám lze zařadit Databázi potravinářských výrobků pro bezlepkovou dietu, která je zpřístupněna na internetových stránkách ústavu a PK ČR, resp. ČTPP.