Projekty řešené v roce 2014

Číslo projektu Název projektu Řeší oddělení
Výzkumný záměr
RO0314 Kvalita a bezpečnost potravin v moderní společnosti. Odbor výzkumu
Projekty MZe
QI101B090 Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování. Odd.výživových látek Odd.potravinářského inženýrství
QI111B053 Nové postupy pro využití zemědělských surovin a produkci hlavních druhů potravin zvyšující jejich kvalitu, bezpečnost, konkurenceschopnost a výživový benefit spotřebiteli. Odd. potravinářského
inženýrství
QI111B154 Bezpečnost cereálních bioproduktů z pohledu výskytu alternáriových a fusariových mykotoxinů Odd. výživových látek
QJ1210093 Nové metody pro výrobu, kontrolu kvality a účinků
probiotických potravin
Odd. jakostních znaků
a mikrobiálních produktů
QJ1210257 Zlepšení nutričních, dietetických a senzorických vlastností tuzemských, zejména alternativních a maloobjemových obilovin a jejich mlýnských produktů technol. postupy s využitím fermentačních účinků bakterií mléčného kvašení. Odd. výživových látek
QJ1210258 Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinky. Odd. potravinářského
inženýrství
QJ1310219 Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely. Odd. výživových látek
Projekty GAČR
14-23482S Tepelné, elektrické a reologické vlastnosti kolagenní hmoty Odd.potravinářského inženýrství
Projekty MPO
FR-TI3/496 Vývoj technologie produkce a aplikačních forem glutathionu s vysokou biologickou využitelností pro potlačení oxidačního stresu (ozáření, chemoterapie). Odd.jakostních znaků a mikrobiálních produktů
Projekty TAČR
TA01010737 Vývoj technologického zpracování ve světě nově zaváděných vysoce nutričně hodnotných luštěnin pro využití k přípravě běžných potravin i dietních a výživových výrobků. Odd. jakostních znaků
a mikrobiálních produktů
TA03010625 Nové materiály a technologie pro vývoj multiplexových testů pro komplexní dignostiku ve zdravotnictví a pro detekci alergenů v potravinách. Odd. výživových látek
TA04010762 Zlepšení kvality bezlepkového pečiva novými zdroji protejnů Odd. jakostních znaků
a mikrobiálních produktů
Projekty IGA
NT13302–4/2012 Optimalizace fyzikálních charakteristik cévních náhrad pro nízké průtoky. Odd. jakostních znaků a mikrobiálních produktů
Zahraniční projekty
HighTech Europe European Network for integrating novel technologies for food processing. Odd.potravinářského inženýrství


Výsledky hlavní činnosti 2014
Výsledky dosažené při řešení projektů, grantů a výzkumného záměru jsou prezentovány formou odborných publikací, patentů či průmyslových vzorů, prezentací na seminářích a konferencích.

Typ počet
Publikace v impaktovaném časopise (WOS) 7
Publikace v recenzovaném časopise 5
Publikace v cizojazyčném sborníku 6
Kapitola v knize 1
Publikace v českém sborníku 8
Publikace v nerecenzovaném časopise 2
Patenty 5
Užitné vzory 12
Prototypy, Funkční vzorky, Licenční smlouvy,
Ověřené technologie
9
Přednášky 6
Postery 5


Nejvýznamnější výsledky dosažené v r. 20
14
autoři z jiných organizací jsou označeni hvězdičkou *

Balík* J., Híc* P., Soural* I., Tománková* E., Houška M., Strohalm J., Tříska* J., Vrcholová* N., Moos* M., Marešová* I.: Mošt, víno nebo nápoj na bázi vína se zvýšeným obsahem přírodních lignanů. Užitný vzor reg. č. 27508.
Běžný obsah lignanů v moštech nedosahuje ani 0‚1 mg/l, ve vínech se pohybuje okolo 1 mg/l. Doporučovaná dávka lignanů ve výživě člověka se pohybuje v rozmezí 10 až 30 mg HMR/den. Lignany obsažené v sucích (v dřevní hmotě) smrku ztepilého jsou málo rozpustné ve vodě a jednoduchá macerace dřevní hmoty vodou nebo moštem je nedostatečná pro zvýšení jejich obsahu. Mošt, víno nebo nápoj na bázi vína obsahují v 1 litru minimálně 10 mg lignanů, nejvýhodněji 15 až 50 mg lignanů v 1 litru nápoje. Mošt, víno nebo nápoj na bázi vína se zvýšeným obsahem přírodních lignanů dále obsahuje sacharózu nebo zahuštěný hroznový mošt v množství 50 až 300 g cukrů v jednom litru nápoje. Víno nebo nápoj na bázi vína se zvýšeným obsahem přírodních lignanů dále obsahuje potravinářský jemný nebo velejemný líh nebo vinný destilát v množství 15 až 20 % obj. alkoholu. Zvýšením teploty moštu nebo vína lze dosáhnout zvýšení účinnosti macerace lignanů z dřevní hmoty. Víno, vzhledem k přirozenému obsahu alkoholu, má pro lignany vyšší extrakční účinnost ve srovnání s vodou. Dalším přídavkem alkoholu v rozsahu 15–20 % obj. pomocí potravinářského jemného nebo velejemného lihu nebo vinného destilátu lze rozpustnost lignanů dále zvýšit.

Balík* J., Soural* I., Híc* P., Tříska* J., Vrcholová* N., Moos* M., Houška, M., Landfeld A., Strohalm J., Novotná P.: Grape juices with an increased content of lignans.[Hroznové mošty se zvýšeným obsahem lignanů.] XXXVIth World Congress of Vine and Wine of the International Organization of Vine and Wine in Mendoza, Argentina, 9.–14. 11. 2014, In Book of Abstracts 784–785.
Lignany patří do široké skupiny rostlinných fenolů, které přitahují naši pozornost v posledních dvou desetiletích nejen svými mnoha biologickými účinky, ale také díky jejich strukturální rozmanitosti. Ze strukturního hlediska jsou rostlinné lignany tvořeny spojením dvou fenylpropanových prekurzorů na atomech beta-uhlíku v obou propyl postranních řetězcích. Nejčastěji byly dimery, ale také některé vyšší oligolignany, popsány nedávno. Jako sekundární metabolity cévnatých rostlin lignany vykazují také účinky antioxidantů, ochranných protinádorových látek, vykazují též antivirové a antibakteriální účinky, fungují jako insekticidy, fungicidy, estrogeny, antiestrogeny a v neposlední řadě jako látky, které chrání proti kardiovaskulárním chorobám. Vysoké hladiny lignanů byly zjištěny ve dřevě jehličnanů a v některých produktech (především ve lnu, konopí a sezamu). V hroznových šťávách je jejich celková hladina nižší než 0‚1 mg/litr. V lidské výživě se doporučená dávka lignanů se pohybuje v rozmezí 10 až 30 mg hydroxymatairesinolu denně. V rámci výzkumného projektu č. QJ1210258 agentury Ministerstva zemědělství České republiky, bylo navrženo zvýšit obsah přírodních lignanů. Drcené hrozny byly smíchány s různým množstvím dřevní štěpky ze smrkových uzlů (Picea abies) a po tepelné maceraci při 80 °C byla lisováním získána hroznová šťáva. Jako možný způsob byla vyzkoušena metoda extrakce lignanů ze sukové štěpky do etanolu. Tyto lihové extrakty byly aplikovány do hroznové šťávy. Senzorické vlastnosti, obsah lignanů a antioxidační aktivita těchto obohacených šťáv byly hodnoceny po pasteraci. Antioxidační aktivita byla hodnocena DPPH a FRAP metodami. Koncentrace 7-hydroxymatairesinolu (HMR) byly stanoveny pomocí HPLC s detektorem s diodovým polem. Z hlediska smyslového, termomacerované hroznové šťávy obsahující 12‚9 až 52‚7 mg/litr hydroxymatairesinolu a mající antioxidační aktivitu Troloxu v rozmezí 0‚53 až 15‚80 mmol/litr byly vyhodnoceny jako nejlepší.

Beran M., Urban M., Drahorád J., Adámek L., Rutová E.: Substrát pro pěstování hub. Patent č. 304304.
Řešení se týká substrátu pro pěstování hub, který je charakterizován tím, že 1 kg běžného substrátu pro pěstování hub obsahuje výlisky lněného semene v množství 0‚1 až 100 % hmotn. a je použitelný zejména pro pěstování hlívovitých hub.

Beran M., Urban M., Drahorád J., Adámek L., Rutová E.: Odhořčený koncentrát amarantových bílkovin se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku a způsob jeho výroby. Patent č. 304782.
Odhořčený koncentrát amarantových bílkovin se zvýšeným obsahem vápníku a hořčíku obsahuje 50 až 85 % hmotn. bílkovin, 0‚2 až 3‚0 % hmotn. vápníku či hořčíku v sušině v organické vazbě a je chuťověneutrální bez hořké či jiné pachutě. Vyrábí se tak, že k amarantové mouce odtučněné superkritickou extrakcí, obsahující alespoň 16‚3 % hmotn. bílkovin, byla přidána horká pitná voda a chlorid sodný, do vzniklé suspenze byl za neustálého míchání přidáván hydroxid draselný, dokud se hodnota pH neustálila na 11, a teplota suspenze byla za stálého míchání udržována na 50 °C po dobu 30 minut, po ukončení extrakce byla suspenze odstředěna a sediment obsahující zejména vlákninu a zbytek škrobové frakce byl usušen pro další použití, přičemž získaný supernatant byl přečištěn oddělením pevných zbytků škrobové frakce a vlákniny odstředěním, kdy byl získán čirý přečištěný supernatant, z kterého byla odebrána část supernatantu, obsahujícího minimálně 10 % hmotn. sušiny, a přidáno k němu 0‚5 až 30 % hmotn. vápenaté nebo hořečnaté soli ve formě předpřipravené suspenze ve vodě, vzniklá suspenze byla v duplikátorové nádobě s parním ohřevem zahřáta k varu a vzniklá hrubá sraženina byla oddělena sedimentací, zahuštěna a po resuspendaci v pitné vodě usušena s použitím poloprovozní rozprašovací sušárny za vytvoření suchého práškovitého produktu o minimální sušině 90 % hmotn., obsahujícího minimálně 60 % hmotn. bílkoviny a 0‚2 až 3 % hmotn. vápníku v sušině v organické vazbě, kdy koagulovaná amarantová bílkovina před i po usušení má neutrální chuť beze stop hořkosti nebo jiné pachuti.

Beran M., Drahorád J., Hušek* Z, Toman *F.: Immobilization of Microorganisms in Fibers [Imobilizace mikroorganizmů ve vláknech.] Sborník 6. ročníku mezinárodní konference Nanocon 2014, 5.–7. 11. 2014, hotel Voroněž I, Brno. ISBN 978-80-87294-55-0.
Probiotika jsou definována jako mikroorganismy, které při procházení zažívacím traktem přináší zdravotní benefit pro konzumenta. Musí být ale rezistentní ke kyselinám v žaludku a žlučovým solím v tenkém střevě. Proto byla vyvinuta metoda enkapsulace a stabilizace probiotických kvasnic (Saccharomyces boulardii) nebo bakteriálních kmenů (Lactobacillus a Bifidobacterium spp.) v polymerních nebo biopolymerních vláknech. K produkci směsi nano a mikrovláken byla užita odstředivá metoda rotačního zvonu. K přípravě vláken byl užit vodní roztok polyvinylalkoholu a želatiny s prebiotikem ve formě vláken inulinu a rozpuštěného mikrobiálního přípravku. Odstředivé spřádání vláken je jednoduchý, levný a k prostředí šetrný proces, který může být proveden při laboratorní teplotě bez jakéhokoli přihřívání. Přežívání probiotik ve vláknech v in vitro podmínkách bylo odzkoušeno v simulovaném prostředí roztoku žlučových solí a žaludečních šťáv s následnou inkubací.

Evans* J.A., Foster* A.M., Huet* J-M., Reinholdt* L., Fikiin* K., Zilio* C., Houska M., Landfeld A., Bond* C., Scheurs* M., van Sambeeck* T.W.M.: Specific energy consumption values for various refrigerated food cold stores. [Spotřeba měrné energie pro různé chlazené sklady potravin.] Energy and Buildings Journal. (2014) 74(1): 141–151, ISSN 0378-7788.
Dva srovnávací průzkumy byly vytvořeny shromažďováním údajů o výkonu chlazených, zmrazených a smíšených (chladírenských a mrazírenských skladů provozovaných z jediného chladicího systému) potravinářských skladů s cílem identifikovat hlavní faktory, které ovlivňují spotřebu energie. Bylo zjištěno, že objem chlazeného skladu má největší vliv na využití energie a žádný z dalších sledovaných faktorů nemá významný dopad na spotřebu energie. Bylo zjištěno, že objem chlazeného skladu má největší vliv na využití energie a žádný z dalších sledovaných faktorů spotřebu energie významně neovlivňuje. V případě chladírenských skladů bylo 93 % změn ve spotřebě energie v korelaci s velikostí objemu skladu. U mrazírenských skladů tato hodnota činila 56 % a pro smíšené sklady 67 %. Tento vliv byl zkoumán pomocí matematického modelu, který umožnil předpovídat spotřebu energie podle typické mrazírenské konstrukce, použití a účinnosti. Model ukázal, že tvarový faktor skladu (který měl zásadní vliv na plochu skladu), využití a v menší míře okolní teplota, to vše mělo dopad na spotřebu energie. Práce poskytuje počáteční základ pro srovnání energetické účinnosti chladíren a ukazuje oblasti, kde jsou dosažitelné značné úspory energie v potravinářských chladírnách.

Fucikova* J., Moserova* I., Trusová* I., Hermanova* I., Vancurova* I., Partlova* S., Fialova* A., Sojka* L., Cartron* P.F., Houska M., Rob* L., Bartunkova* J., Spisek* R.:High hydrostatic pressure induces immunogenic cell death in human tumor Cells. [Vysoký hydrostatický tlak vyvolává imunogenní buněčnou smrt v lidských nádorových buňkách.]International Journal of Cancer. (2014) 135(5): 1165–1177, ISSN 0020-7136.
Nedávné studie zjistily, že na molekulární úrovni dochází k charakteristické imunogenní buněčné smrti (ICD), včetně povrchové expozice kalretikulinu (CRT), k tepelnému šoku proteinů HSP70 a HSP90, k uvolnění vysoce mobilní skupiny proteinu 1 (HMGB1) a uvolnění ATP z umírajících buněk. Zkoumali jsme potenciál vysokého hydrostatického tlaku (HHP) indukovat ICD v lidských nádorových buňkách. HHP také indukovalo uvolňování HMGB1 a ATP. Interakce dendritických buněk (DCs) s HHP-léčených nádorových buněk vede k vyšší rychlosti DC fagocytózy, up-regulaci CD83, CD86 a HLA-DR a uvolnění interleukinu IL- 6, IL-12p70 a TNF-a. DC pulzovaly s nádorovými buňkami zabitých HHP, což vyvolalo produkci vysokého počtu nádorově specifických T-buněk. DC pulzující s HHP ošetřenými nádorovými buňkami také indukovaly nejnižší počet regulačních T-buněk. Kromě toho jsme zjistili, že klíčové vlastnosti endoplazmatického retikula stresem vyvolané apoptotické dráhy, jako je například reaktivní kyslík výroby druhu, fosforylace translačního iniciačního faktoru eIF2a a aktivace kaspázy-8, byly aktivovány ošetřením HHP. Z tohoto důvodu HHP působí jako spolehlivý a silný induktor ICD v lidských nádorových buňkách.

Gabrovská D., Ouhrabková J., Rysová J., Holasová M., Fiedlerová V., Laknerová I., Winterová R., Eichlerová E., Erban V., Strohalm J., Němečková* I., Houška M.: Mixed vegetable juices acidified with sauerkraut juice and preserved using high pressure or heat pasteurization treatments – nutritional and sensory evaluation. [Směsné zeleninové šťávy okyselené šťávou z kysaného zelí a konzervované vysokým tlakem nebo tepelnou pasterací – nutriční a senzorické hodnocení.] Czech J. Food Sci. (2014) 32(2): 182–187, ISSN 1212-1800.
Cílem práce byl vývoj zeleninových (zelenino-ovocných) šťáv ošetřených vysokým tlakem, které mají zvýšený obsah bioaktivních látek. Tyto šťávy jsou vyrobeny z domácích surovin a jsou nutričně a chuťově vynikající. Nové výrobky byly připraveny v laboratoři a bylo u nich provedeno mikrobiologické a senzorické hodnocení. Dále bylo stanoveno základní složení, obsah celkových polyfenolů, obsah vitaminu C a antioxidační aktivita.

Houška M., Tříska* J., Balík* J., Landfeld A., Novotná P., Vrcholová* N., Híc* P.: Sledování změn obsahu resveratrolu ve slupkách bobulí a moštech z vybraných druhů révy vinné ošetřené UV zářením. Výživa a potraviny. (2014) 69(4): 104–108, ISSN 1211-846X.
Práce se zabývá vlivem UV ozáření čerstvě sklizených hroznů dvou odrůd révy vinné na obsah resveratrolu ve slupkách bobulí a následně připravených moštech z takto ošetřených bobulí. Výsledky ukázaly, že metoda ošetření hroznů UV zářením ihned po sklizni dává nezanedbatelné možnosti zvýšení obsahu zdraví prospěšného resveratrolu jak ve slupkách bobulí (z nichž lze tuto látku extrahovat vhodným extrakčním činidlem), tak v moštech připravených z takto ošetřených hroznů. Získané výsledky ukazují, které parametry procesu mají statisticky významný vliv na obsah resveratrolu jak ve slupkách, tak v moštech.

Houška M., Tříska* J., Balík* J., Landfeld A., Novotná P., Vrcholová* N., Híc* P.: Hodnocení obsahu resveratrolu ve slupkách bobulí a moštech z vybraných druhů révy vinné máčených v ozonizované vodě. Výživa a potraviny. (2014) 69(5): 131–135, ISSN 1211-846X.
Tato práce se zabývá vlivem máčení čerstvě sklizených hroznů dvou odrůd révy vinné v ozonizované vodě. Byly stanoveny hlavní parametry této metody a jejich vliv na zvyšování obsahu trans-resveratrolu (dále jen resveratrolu) ve slupkách bobulí a následně připravených moštech z takto ošetřených bobulí. Získané výsledky ukazují, které parametry procesu mají statisticky významný vliv na obsah resveratrolu.

Kučerová* Z., Kýhos K., Aulický* R., Lukáš* J., Stejskal* V: Laboratory experiments of vacuum treatment in combination with an O2 absorber for the suppression of Sitophilus granarius infestations in stored grain samples. [Laboratorní pokusy vakuování v kombinaci s účinkem absorbéru kyslíku pro potlačení výskytu Sitophylus granarius ve skladovaném obilí.]Crop Protection (2014) 61: 79–83, ISSN 0261-2194.
Účinnost samotného vakuového zpracování (V) a v kombinaci s absorbérem kyslíku (V + A) k potlačení napadení zrn Sitophilus granarius L. byla porovnána za laboratorních podmínek. Účinnost metod byla hodnocena při různých teplotách (15, 25 ° C) a době expozice (7, 14, 21, 28 dní). Hodnotili jsme oba účinky na dospělé jedince přítomné v mezerách v obilí a skryté infestace uvnitř jádra, pokud jde o dobu léčby odděleně. Dospělí S. granarius byli náchylnější k oběma typům ošetření, než skryté fáze napadení uvnitř jádra. Při 25 ° C byla celková úmrtnost dospělých jedinců v obilí dosažena po 10 dnech expozice, zatímco celkové potlačení skrytých napadení bylo dosaženo po třech týdnech. Vyšší teploty a delší expozice vykazovaly větší účinnost testovaných ošetření. Přidání absorbéru kyslíku k vakuování (V + A) obecně zlepšovalo účinnost vakuového zpracování na potlačování skrytých zamoření; významné rozdíly mezi V + A a V ošetřením byly zjišťovány především při nižší teplotě. Snížení skrytého napadení bylo dosaženo po třech týdnech vystavení V + A metodě (99‚8%) a po čtyřech týdnech metodou V (95‚8%) při 15 ° C.

Kýhos K.: Koncovka pro netoxické ekologické ošetření zrnin před hmyzími škůdci. Patent reg. č. 304947.
Koncovka pro netoxické ekologické ošetření zrnin před hmyzími škůdci sestává z odsávací velkoplošné nestlačitelné podložky z porézní hmoty, na níž je přiloženo těsnění umělohmotného obalu, jehož otvorem prochází potrubí pro připojení kontrolního měřidla, jehož jeden konec je napojen na ventil s připojeným měřicím přístrojem podtlaku a druhý konec potrubí pro připojení kontrolního měřidla je veden přes ventil do vývěvy. Koncovka může mít podložku tvořenu stlačitelnou hmotou, prostupnou pro vzduch i po stlačení.

Kýhos K., Novotná P., Strohalm J., Landfeld A., Houška M.: Krekry z naklíčených sójových bobů se sníženou hladinou galaktosidů. Užitný vzor reg. č. 27210.
Základní pasta pro výrobu krekrů obsahuje celý naklíčený bob včetně klíčku. Odstraněny jsou z 80 % hmotn. pouze slupky bobů, které obsahují nejvíce a-galaktosidů. Do této pasty se přidají tuky, drcená zelenina, ovoce a ostatní přídavné a aromatické látky dle jednotlivých receptur. Sušení se provádí vložením hotových vytvarovaných krekrů do sušárny předem vyhřáté na 160°C na dobu 10 minut. Dále se krekry už jen suší při 80°C po dobu 3 hodin.

Kýhos K., Ouhrabková J.: Nízkokalorická doplňková potravina s obsahem proteinů a způsob její výroby. Patent reg. č. 304491.
Nízkokalorická doplňková potravina s obsahem proteinů obsahuje vaječný bílek, do něhož je přidána rostlinná drť kořenové zeleniny a/nebo brukvovité zeleniny a/nebo cibulové zeleniny a/nebo ovoce, a dále obsahuje minerály a vitamíny, nenasycené mastné kyseliny, sůl, umělé sladidlo, syrovátkový protein, pevnou a tekutou vlákninu. Při způsobu výroby se sušený vaječný bílek rozmíchá s rostlinnou drtí vzniklou po vylisování šťávy a tato směs se dále tvaruje do požadovaných tvarů a suší horkým vzduchem při teplotě 80 až 105 °C.

Laknerová I., Hanák P., Zdeňková* K, Purkrtová* S., Piknová* Ľ., Vyroubalová* Š.: Interlaboratory identification of black seabream (Spondyliosoma cantharus) as a model species on basis of PCR targeting the second intron of the parvalbumin gene [Mezilaboratorní identifikace pražmy zpěvné (Spondyliosoma cantharus) jako modelového vzorku na bázi PCR zaměřené na druhý intron parvalbuminového genu.] Journal of Food Quality (2014) 37: 429–436, ISSN 1745-4557.
Identifikace pražmy zpěvné (Spondyliosoma cantharus) byla provedena metodou PCR zaměřenou na druhý intron parvalbuminového genu. Reprodukovatelnost této metody byla ověřena mezilaboratorním testováním, kterého se zúčastnily čtyři laboratoře. Předkládanou PCR metodou byla na všech participujících pracovištích testována DNA izolovaná celkem z dvaceti osmi vzorků rybích tkání. Testovaný panel byl tvořen vzorky DNA z tkání devíti exemplářů pražmy zpěvné a devatenácti referenčních druhů ryb. Souběžně s tím byly v těchto laboratořích testovány na třech vzorcích zmrazené rybí tkáně pražmy zpěvné a třech vzorcích referenčních druhů ryb i různé postupy izolace DNA. Prezentovaná metoda PCR určená pro druhové stanovení pražmy zpěvné se ukázala jako spolehlivá a nezávislá na způsobu izolace DNA z tkání ryb v rámci používaných izolačních postupů.

Laknerová I., Holasová M., Fiedlerová V., Rysová J., Vaculová* K., Mašková E., Ehrenbergerová* J., Winterová R., Ouhrabková J., Dvořáček* V., Martinek* P.:
Utilisation of Non-Traditional Forms of Cereals in Bakery Production. [Využití netradičních forem cereálií v pekařské výrobě.] Czech J. Food Sci. (2014) 32(3): 296–301, ISSN 1212-1800.
Pro přípravu chleba s vysokou nutriční hodnotou byl vybrán jeden materiál pšenice seté se žlutě zbarveným zrnem, dále dva materiály pšenice dvouzrnky a dva materiály ječmene s bezpluchým typem zrna. Ze zrna obilnin byly připraveny mlýnské obilné výrobky – celozrnná mouka, šrotová mouka hladká, krupice a otruby. Ve vstupních surovinách a vzorcích chleba byly sledovány obsahy thiaminu, niacinu, pyridoxinu, celkových polyfenolů a celkové vlákniny potravy. U vzorků chleba byla hodnocena též antioxidační aktivita a provedeno senzorické hodnocení. Využití netradičních forem obilovin zlepšilo nutriční jakost chleba při zachování velmi dobré senzorické a zpracovatelské jakosti.

Landfeld, A., Novotná, P., Strohalm, J., Rysová, J., Houška, M.: Yield stress and sensorial evaluation of soya yoghurts prepared from germinated soybeans. [Mez toku a senzorické hodnocení sójových jogurtů připravených z klíčené sóji.] Czech J. Food Sci. (2014) 32(5): 464–469, ISSN 1213-1800.
Cílem této práce byla aplikace klíčených sójových bobů k přípravě sójových jogurtů s podstatně sníženým obsahem alfa-galaktosidů (AG). Toto snížení obsahu galaktosidů umožní, že tyto výrobky nejsou nadýmající. Aby bylo možno cíleně regulovat konzistenci a další senzorické parametry těchto jogurtů, bylo nutno zkoumat vliv obsahu sušiny na tyto parametry kvality, zejména mez toku, vzhled, vůni, chuť, sójovou příchuť, senzorickou konzistenci a celkový dojem. Tyto závislosti napomohly stanovit optimální obsah sušiny jogurtů z hlediska jejich senzorické přijatelnosti. Tato optimální hodnota sušiny je 6‚5 %.

Vesely *J., Horny* L., Chlup* H., Beran M., Krajicek* M., Zitny* R.: Mechanical properties of polyvinyl alcohol/collagen hydrogel [Mechanické vlastnosti PVA/kolagen hydrogelu.]In: EAN 2014 – Sborník z 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis, 2.–5. 6. 2014, hotel Krakonoš, Mariánské Lázně.
Byl zjišťován vliv koncentrace polyvinylalkoholu (PVA) na mechanické vlastnosti hydrogelů na bázi směsí přírodního nebo denaturovaného kolagenu a PVA. Směsi PVA s kolagenem byly připraveny smícháním složek v různých poměrech s využitím glycerolu jako plastifikátoru. Roztoky byly odlity na polystyrénové desky a rozpouštědlo bylo odpařeno při pokojové teplotě. Prostřednictvím jednoosých tahových zkoušek byly získány počáteční tuhost (do deformace 0‚1), mezní tahové napětí a deformace při prasknutí materiálu ve formě vodou nasyceného hydrogelu. Bylo zjištěno, že materiál je pružný a přídavek PVA pomohl k rozšíření jak mezního tahového napětí tak pevnosti filmů. Vzorky připravené z denaturovaného kolagenu vykázaly vyšší mezní tahové napětí a deformaci při prasknutí v porovnání se vzorky připravenými z kolagenu přírodního. Výsledky napovídají, že by bylo možné očekávat úspěšné aplikace kolagen-PVA biomateriálů ve tkáňovém inženýrství.

Oceněné výsledky
CENU MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ
Pracovník ústavu Karel Kýhos obsadil 1. místo v soutěži o „Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje“.
CENA PREZIDENTA POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY
V prvním ročníku soutěže o tuto cenu byly oceněny výrobky, které byly vyvinuty ve spolupráci s VÚPP, v.v.i., a to jednak šťávy UGO s firmou Kofola a. s., jednak bonbóny Chmelinky s firmou CARLA spol. s r.o.
ZLATÝ KLAS
Ocenění získaly šťávy Ugo vyrobené za spolupráce VÚPP, v.v.i. a firmy Kofola a. s.

Transfer výsledků
V rámci transferu výsledků výzkumu do praxe byly v roce 2014 uzavřeny licenční smlouvy/smlouvy o využití výsledků:
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného vzoru reg. č. 26 323 „Pomazánka z okary“. VÚPP, v.v.i., VŠCHT/KALMA k.s., VÚPP 3/14.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného vzoru reg. č. 26 205 „Karbanátek z naklíčené cizrny“. VÚPP, v.v.i., VŠCHT/KALMA k.s., VÚPP 4/14.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného vzoru reg. č. 26 322 „Výrobek z naklíčené vigny a taveného sýra“. VÚPP, v.v.i., VŠCHT/KALMA k.s., VÚPP 5/14.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného vzoru reg. č. 26 207 „Výrobek z naklíčeného hrachu“. VÚPP, v.v.i., VŠCHT/KALMA k.s., VÚPP 6/14.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného vzoru reg. č. 26 206 „Studená omáčka ze sójového jogurtu“. VÚPP, v.v.i., VŠCHT/KALMA k.s., VÚPP 7/14.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití patentu reg. č. 303 557 „Způsob inaktivace hmyzu pomocí řízené atmosféry a zařízení k provádění tohoto způsobu“. VÚPP, v.v.i. / DSH – projekt s. r. o. VÚPP 8/2014.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného vzoru reg. č. 21 488 „Zařízení k netoxické efektivní ekologické inaktivaci hmyzích škůdců na principu řízené atmosféry ve skladovaných zrnech se zachováním jejich biokvality“. VÚPP, v.v.i. / PRO-BIO. O. s. VÚPP 9/2014.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití užitného vzoru reg. č. 24 600 „Zařízení k provádění netoxické inaktivace hmyzu v zrninách ve velkoobjemových přepravních textilních vacích“. VÚPP, v.v.i. / PRO-BIO. O. s. VÚPP 10/2014.
– Licenční smlouva k užití práv k patentu reg. č. 304 200 „Potravinový přípravek s čerstvým chmelem a způsob jeho výroby“ a z užitného vzoru č. 23 420 „Potravinový přípravek s čerstvým chmelem“. VÚPP, VUPS‚TN/ Ing. Pavel Cvrček. VÚPP 26/14.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití patentu reg. č. 304 947 „Koncovka pro netoxické ekologické ošetření zrnin před hmyzími škůdci“. VÚPP, v.v.i. / DSH – projekt s. r. o. VÚPP 38/2014.
– Licenční smlouva k poskytnutí práva využití patentu reg. č.304 491 „Nízkokalorická doplňková potravina s obsahem proteinů a způsob její výroby“. VÚPP, v.v.i. / SUNFOOD s. r. o. VÚPP 41/2014.
– Smlouva o využití výsledku „Žitno-pšeničný a Šestizrnný chléb“. Ověřená technologie. VÚPP/ PROBIO. O. s. VÚPP 35/14.
– Smlouva o využití výsledku „Chléb s obsahem 80 % ječné mouky s různou dobou zrání“. Ověřená technologie. VÚPP/ IREKS ENZYMA s. r. o. VÚPP 40/14.

Pro uplatnění v praxi jsou připraveny patenty a užitné vzory, které jsou uvedeny v celkovém přehledu výsledků – viz kapitola PublikaceNabízené služby.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *