Výzkumný ústav potravinářský Praha

Food Research Institute Prague

CZ | EN | OLD | facebook
Radiová 7, 102 00 Praha 10, vupp@vupp.cz

Výzkumný ústav potravinářského průmyslu byl založen v roce 1958. V průběhu padesátileté existence si ústav získal významné postavení mezi vědecko-výzkumnými pracovišti, a to jak doma, tak v zahraničí. Ústav představuje komplexní pracoviště, které řeší úkoly základního, průřezového a aplikovaného výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin, výživy i potravinářského inženýrství a techniky.

Od 1. 1. 2007 je Výzkumný ústav potravinářský Praha veřejnou výzkumnou institucí (v. v. i.) zřízenou v souladu s ustanovením §31 zákona č. 341/2005 Sb. zřizovací listinou MZe č.j.: 22971/2006 ze dne 23. 6. 2006.

Výzkumný ústav potravinářský Praha je svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj a výrobu speciálních měřících zařízení a techniky. Aktivita ústavu sestává v posledních letech z činnosti hlavní - řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti.

Zemědělsko-potravinářský terminologický slovník je provozován Ústavem zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci a s odbornou garancí České akademie zemědělských věd. Slovník je koncipován jako otevřený a je průběžně doplňován a aktualizován. V současné době obsahuje více než 18 tisíc hesel členěných do 24 oborů http://www.agronavigator.cz/ts.