výročí 60 let VÚPP

Výzkumný ústav potravinářský Praha slaví 60. výročí

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., v letošním roce slaví šedesát let od svého založení. 1. dubna 1958 vznikl jako Ústřední výzkumný ústav potravinářského průmyslu (ÚVÚPP) a velmi rychle se stal významným vědecko-výzkumným pracovištěm.

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. je vědeckou institucí s dlouho tradicí. V letošním roce slaví již své 60. výročí. Je tedy na místě připomenout nejdůležitější milníky této instituce. Ústav se od svého založení věnoval potravinářským technologiím a koordinoval výzkum s potřebami průmyslu a informoval potravinářské závody o všech dosažitelných novinkách a trendech vývoje. V rámci ústavu byl vytvořen další útvar – Středisko technických informací (STI) a slovenská pobočka VÚPP v Bratislavě, která byla součástí ústavu až do federální úpravy státu 1. 1.1969, kdy byl zřízen samostatný Výzkumný ústav potravinářský se sídlem v Bratislavě.

V červenci roku 1967 přešel ústav pod přímé řízení zemědělského a potravinářského výzkumu, z něhož později vznikla Česká akademie zemědělská (ČAZ). S účinností od 1. 1. 1969 byl změněn název ústavu na Česká akademie zemědělská – Výzkumný ústav potravinářského průmyslu. Po zrušení České akademie zemědělské v roce 1974 byl ústav začleněn jako Výzkumný ústav potravinářského průmyslu do resortní vědecko-výzkumné základny Ministerstva zemědělství a výživy.

Od svého založení až do roku 1991 byl ústav rozpočtovou organizací a samostatným právním subjektem. Jeho poslání jako jediného resortního výzkumného ústavu v oblasti potravinářského průmyslu a výživy bylo provádět všestranný výzkum a informatiku pro potravinářský průmysl v oborech potravinářské chemie a biochemie, potravinářského inženýrství a automatizace potravinářských výrob, balení a manipulace s potravinářskými výrobky, konstrukce a vývoje prototypů unikátních strojních zařízení pro potravinářský průmysl, ochranu potravinářských surovin, výrobků a provozoven a skladů před škůdci živočišného původu. Působnost ústavu se vztahovala především na území České republiky a v některých činnostech pak i na celou federální republiku, a tedy i na Slovensko. Pracoviště ústavu do 90. let minulého století se nenacházela na jednom místě, ale v Praze (na Smíchově a ve Strašnicích) a v Hrušovanech nad Jevišovkou. Další pracoviště Středisko technických informací potravinářského průmyslu sídlilo v Londýnské ulici na Praze 2.

Významným mezníkem byl rok 1989, kdy došlo k přestěhování ústavu ze starých a již nevyhovujících prostor na Smíchově do nové moderní budovy v Praze 10 – Hostivaři. O rok později se přestěhoval do Hostivaře také Odbor potravinářského inženýrství z Prahy 10-Strašnic.

V roce 1992 se ústav stal příspěvkovou organizací se změnou financování své činnosti. Část rozpočtu byla hrazena příspěvkem Ministerstva zemědělství ČR, zbytek formou tzv. účelového financování představovaného prostředky získanými na řešení projektů (úkolů) výzkumných programů různých poskytovatelů a hospodářskou, resp. tzv. jinou činností. Ústav zároveň změnil svůj název na Výzkumný ústav potravinářský Praha (VÚPP).

K dalším změnám došlo k 1. 1. 1993, kdy v rámci probíhajících restrukturalizací výzkumných ústavů resortu Ministerstva zemědělství došlo k vyčlenění Střediska potravinářských informací, které se stalo součástí Ústavu zemědělských a potravinářských informací. Následně v roce 1995 oddělení Ochrany zásob přešlo do Ústavu rostlinné výroby spolu s celou řešenou problematikou. V roce 2006 byla ukončena činnost Vývojové základny potravinářské techniky v Hrušovanech nad Jevišovkou.

K 1. 1. 2007 byl ústav transformován na veřejnou výzkumnou instituci s oficiálním názvem Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. (VÚPP). Předmětem hlavní činnosti byl základní a aplikovaný výzkum a vývoj v oborech potravinářské chemie a biochemie, mikrobiologie, potravinářského inženýrství, zpracovatelských postupů a techniky a lidské výživy. V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, provádí a provozuje ústav tzv. další činnost na základě požadavků příslušných organizačních složek státu ve veřejném zájmu a podporovanou z veřejných prostředků a tzv. jinou činnost podporovanou z neveřejných zdrojů, která je realizována formou služeb, jež poskytuje malým a středním potravinářským firmám, které nedisponují vlastním odborným či technickým zázemím.

Dnes je ústav svou činností orientován především na zlepšení úrovně stravování naší populace a na ozdravění nabídky potravin na našem trhu. Je zaměřen na: zdokonalování postupů při zpracování potravin od začátku výroby až po jejich konečnou přípravu, na vývoj speciálních potravin pro skupiny obyvatel s mimořádnými zdravotními potravními nároky, na vyhledávání a vývoj souvisejících kontrolních a hodnotitelských metod, analytiku včetně provádění specifických rozborů a rovněž na vývoj speciálních zařízení a techniky. Aktivita ústavu se v posledních letech skládá z činnosti hlavní – řešení výzkumných projektů a úkolů a z činnosti hospodářské, spočívající v plnění zakázek, provádění služeb, poradenské a konzultační činnosti. Ústav disponuje 3 hlavními pracovišti: Oddělením chemie, mikrobiologie a biochemie potravin, Oddělením potravinářských technologií, biotechnologií a inženýrství a Centrem transferu technologií.

 

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *