VŠCHT – DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 2018/2019

Sdílíme nabídku doktorských studijních programů na fakultách VŠCHT a těšíme se na nové spolupracovníky:-)

Bližší informace určitě najdete na http://www.vscht.cz

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vyhlašuje, ve smyslu § 49 odst. 5 Zákona 111/1998
Sb., přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 do následujících doktorských studijních programů
uskutečňovaných na fakultách VŠCHT Praha:
Fakulta chemické technologie
Studijní program: Chemie
s obory dizertačních prací: Anorganická chemie
Organická chemie
Makromolekulární chemie
Studijní program: Chemie a chemické technologie
s obory dizertačních prací: Anorganická technologie
Organická technologie
Studijní program: Chemie a technologie materiálů
s obory dizertačních prací: Metalurgie
Chemie a technologie anorganických materiálů
Materiálové inženýrství
Studijní program: Syntéza a výroba léčiv
s oborem dizertačních prací: Léčiva a biomateriály
Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Studijní program: Chemie a technologie paliv a prostředí
s oborem dizertačních prací: Chemické a energetické zpracování paliv
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Studijní program: Chemie
s obory dizertačních prací: Organická chemie
Biochemie
Studijní program: Mikrobiologie
Studijní program: Biochemie a biotechnologie
s oborem dizertačních prací: Biotechnologie
Tel.: +420 220 443 232, e-mail: sci@vscht.cz, www.vscht.cz
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60461373, DIČ: CZ60461373. Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 130197294/0300.
Studijní program: Chemie a technologie potravin
s obory dizertačních prací: Chemie a analýza potravin
Technologie potravin
Fakulta chemicko-inženýrská
Studijní program: Chemie
s obory dizertačních prací: Analytická chemie
Fyzikální chemie
Studijní program: Chemické a procesní inženýrství
s obory dizertačních prací: Chemické inženýrství
Technická kybernetika
Studijní program: Syntéza a výroba léčiv
s oborem dizertačních prací: Léčiva a biomateriály
Všechny doktorské studijní programy jsou uskutečňovány formou prezenční nebo kombinací prezenční
a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student může studovat
s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.
Žádosti na předepsaném formuláři, včetně posudku zdravotní způsobilosti ke studiu ve zvoleném oboru,
doložené životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi a soupisem publikovaných prací
a ostatních výsledků odborné činnosti, podávejte nejpozději do 16. dubna 2018 na děkanáty
příslušných fakult, Technická 5, 166 28 Praha 6.
V Praze, dne 30. listopadu 2017.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *