Projekty řešené v roce 2016

►Projekt programu: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“
Řešení: 04/2016 – 12/2018
QJ1610324 Studium treadičních a nových zemědělských plodin jako zdrojů antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek a jejich využití při výrobě potravin.. [The study of traditional and new crops as sources antioxidants and other healthful nutrients and their use in food production.]
Cílem řešeného projektu je stanovení zdravotně prospěšných látek (zejména antioxidantů) u plodů vytipovaných rostlinných produktů (např. rakytník řešetlákový, len setý, hloh peřenoklanný, konopí technické a další), které jsou pěstovány na území ČR. Jejich obsah využít pro sestavení směsí, sloužících k fortifikaci potravinářských výrobků zejména pro konzumenty se zdravotním omezením. Technologické postupy budou zvoleny tak, aby byla zajištěna resorpce těchto látek, která bude u vybrané skupiny osob měřena pomocí přístroje Callegari.

►QJ1310219 Pšenice se specifickým složením a vlastnostmi škrobu pro potravinářské a průmyslové účely. [Wheat with specific starch composition and features for food and non-food purposes.]
Cílem projektu je komplexně charakterizovat vlastnosti pšenice a pšeničných výrobků s ohledem na složení a dynamiku stravitelnosti škrobu s akcentem na snížení rizika spojeného s konzumací pšeničného pečiva vzhledem k nárůstu diabetu a obezity v populaci. Posoudit vliv genetického potenciálu a technologických postupů zpracování zrna na tyto vlastnosti. Deklarovat nové požadavky na složení a specifické vlastnosti škrobů zrna pšenice pro konkrétní potravinářské i nepotravinářské využití. Na základě aplikace molekulárních a bílkovinných markerů vyhledat perspektivní donory těchto vlastností pro zvýšení biodiverzity ve šlechtění, s jejich následným využitím v tvorbě šlechtitelských polotovarů se specifickými vlastnostmi škrobu. Vyvinout a ověřit screeningovou laboratorní metodu pro odhad glykemického indexu u zrna pšenice i finálních výrobků. Aplikovat nalezené perspektivní genotypy pšenice a vyvinuté technologické postupy ve šlechtitelské a zpracovatelské praxi.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *