Projekty řešené v roce 2015

►Program: TAČR – Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
(řešení: 01/2013 – 12/2015)
TA03010625 Nové materiály a technologie pro vývoj multiplexových testů pro komplexní diagnostiku ve zdravotnictví a pro detekci alergenů v potravinách. [New materials and technology for development of multiplex test for complex diagnostics in medicine and food allergens detection.]
Cílem projektu je vyvinout technologii potahování membrán pro multiplexové testy ve zdravotnictví a analýze potravin za použití metody line-immunoassay, která bude upravena pro různé typy vzorků (sérum, mozkomíšní mok, extrakt z potravin). V rámci projektu budou připraveny nové unikátní soubory vysoce specifických antigenů a protilátek, které budou použity ke konstrukci souprav pro souborné testování protilátek ve zdravotnictví a pro detekci alergenů v potravinářství. Projekt zahrnuje vývoj multiplexových testů pro stanovení IgG a IgM protilátek proti hlavním původcům serózních neuroinfekcí, testů pro stanovení IgG a IgM protilátek proti hlavním původcům infekcí ohrožujících těhotenství a multiplexových testů pro detekci vybraných potravinových alergenů.

►Projekt programu: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“
QJ1210257 Zlepšení nutričních, dietetických a senzorických vlastností tuzemských, zejména alternativních a maloobjemových, obilovin a jejich mlýnských produktů technologickými postupy s využitím fermentačních účinků bakterií mléčného kvašení. [Improvement of nutritional, dietetic and sensory properties of domestic, alternative and small-scale cereals and their mill products by technological processes with use of fermentative effect of lactic acid bacteria.]
Cílem projektu je rozšířit možnosti využití tuzemských, zejména alternativních a maloobjemových, obilovin a jejich mlýnských produktů formou aplikace a zavedení nových a inovovaných technologických postupů jejich zpracování za využití fermentačních vlastností baktérií mléčného kvašení (BMK) s optimálním účinkem na zlepšení nutričních, dietetických a senzorických vlastností potravin na bázi cereálií a tím přispět ke zvýšení produkce a rozšíření sortimentu kvalitních, bezpečných a senzoricky zajímavých cereálních potravin tuzemského původu pro zdravou výživu obyvatelstva.

111B154 Bezpečnost cereálních bioproduktů z pohledu výskytu alternáriových a fusariových mykotoxinů (Programu Výzkum v agrárním komplexu, VAK)
Cílem projektu je analýza výskytu volných a vázaných forem mykotoxinů v rámci vybraných druhů rodu Triticum L. (pšenice setá, špalda, dvouzrnka), žita, prosa a pohanky v podmínkách ekologického zemědělství. Dalším cílem je prověřit schopnost rostlin převést toxin na konjugovanou „maskovanou“ formu mykotoxinu a zmapovat výskyt maskovaných forem mykotoxinů v rámci produkční spirály (přenos do vybraných cereálních produktů). Součástí projektu bude i stanovení vybraných nutričních faktorů a senzorické hodnocení pekárenských výrobků z cereálií a pseudocereálií pěstovaných v konvenčním a ekologickém systému zemědělství. Bude sledován vliv technologického a kulinárního zpracování na obsah mykotoxinů a bude navržen nový bioprodukt. Dalším cílem projektu je stanovit interakci mezi primární houbovou kontaminací a sekundární kontaminací cerálií skladištními organizmy.

QI101B090 Nové postupy produkce funkčních cereálních a mléčných potravin a funkčních nápojů s obsahem bioaktivních složek z vybraných rostlinných a živočišných zemědělských surovin s využitím probiotických mikroorganismů a postupy posuzování.
Cílem řešeného projektu je rozšířit nabídku funkčních potravin (cereálních potravin, trvanlivých i fermentovaných mléčných výrobků a nealkoholických nápojů) s využitím probiotik a bioaktivních složek z rostlinných a živočišných zemědělských surovin. Dílčí cíle projektu:
V001
Navrhnout postupy výroby preparátů bioaktivních látek, především sladů, sladových výtažků a rmutů z tradičních i netradičních surovin pro využití v pekárenských a mléčných funkčních potravinách.
V002
Stanovit vliv bioaktivních látek mléka a obilovin,především frakcí mléčných bílkovin a výtažků z obilovin, na růstové vlastnosti vybraných probiotických mikroorganismů.
V003
Vypracovat nové receptury a postupy výroby funkčních cereálních potravin s využitím bioaktivních látek obilovin a pseudoobilovin, mléka a probiotických mikroorganismů.
V004
Vypracovat nové receptury a postupy výroby mléčných trvanlivých funkčních potravin s využitím bioaktivních látek mléka a metody posuzování jejich kvality a bezpečnosti.
V005
Navrhnout nové receptury a postupy výroby mléčných fermentovaných funkčních potravin s využitím bioaktivních látek obilovin a mléka a metody posuzování jejich kvality a bezpečnosti.
V006
Koncipovat využití bioaktivních látek mléka a obilovin v mlékárenských funkčních potravinách a ověřit jejich účinek na vybrané parametry látkové přeměny při akutním podání.
V007
Vyzkoumat optimální aplikační formu homogenátu čerstvého chmele pro funkční nápoje na bázi nealkoholického piva nebo sladového nápoje s vysokým obsahem antioxidantů pro prevenci civilizačních chorob.
V008
Vyzkoumat mikrobiální a chemickou stabilitu homogenátu čerstvého chmele a vyzkoumat optimální aplikační formu funkční potraviny na bázi chmele s prokázaným antimikrobním účinkem vůči H. pylori.
V009
Vypracovat receptury na zlepšující přípravky pro pekárenskou technologii s využitím sladů obilovin a pseudoobilovin.

Zanechat komentář

Doplňte správnou číslici do následující rovnice: *