O komitétu

Český komitét pro potravinářské vědy a technologie byl zřízen rozhodnutím Akademické rady AV ČR dne 2. února 1999. Tento Komitét reprezentuje členství ČR v mezinárodní vědecké organizaci International Union of Food Science and Technology (IUFoST) http://www.iufost.org/ , jako tzv. „Adhering Body“. IUFoST sdružuje více než 60 zemí z celého světa, ČR byla oficiálně přijata za člena IUFoST v roce 1995 na 9. světovém kongresu Food Science and Technology v Budapešti. V období 1995 – 1999 byla „Adhering Body“ Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze www.vscht.cz .

Organizační a jednací řád

Článek I

Článek II

Článek III

Článek IV

Článek V

Článek VI

Článek VII

Článek VIII

Článek IX

Dlouhodobé cíle

1) Podpora potravinářských věd a technologií na VŠ a VÚ v ČR

Začlenění potravinářských věd do seznamu oborů vědeckých disciplín Rady vlády pro výzkum a vývoj.

Změna názvu anebo struktury podoborových komisí Grantové Agentury GA ČR v oborové komisi Zemědělství.

Zvýšit počet původních vědeckých prací českých autorů publikovaných v mezinárodních potravinářských časopisech a v Czech Journal of Food Sciences – editor@uzpi.cz .

2) Propojení výzkumných pracovišť s praxí

Například Centrum potravinářských technologií a techniky – , Centrum využití vysokotlakých technologií.

3) Podpora mezinárodní spolupráce

Předávání informací českým vědcům a odborníkům o aktivitách IUFoST a EFFoST.

Příprava sekce Potravinářské technologie na mezinárodních kongresech CHISA.

4) Postavení potravinářských vědeckých pracovníků

Soutěž o nejlepší publikaci mladých výzkumných pracovníků v rámci činnosti ČAZV.

Složení komitétu

Český komitét pro potravinářské vědy a technologie
(komitét schválen usnesením Akademické rady AV ČR ze dne 2.února 1999 a je průběžně obměňován)

Předseda:

Místopředsedkyně:

 • Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel.: 224 314 096, e-mail: jana.hajslova@vscht.cz

Tajemník:

 • Ing. Milan Houška, CSc., VÚ potravinářský Praha, Radiová 7, 102 00 Praha 10, tel.: 296 792 306 nebo 296 792 337, fax: 272 701 983, e- mail: m.houska@vupp.cz, mobil: 737 287 007.

Členové:

MUDr. Bohumil Turek, CSc v důchodu 1b2t345@seznam.cz
Prof. Ing. Tomáš Macek, CSc FPBT VŠCHT Praha tomas.macek@vscht.cz
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc VFU v Brně steinhauserovai@vfu.cz
Ing. Ctibor Perlín, CSc v důchodu
Ing. Olga Štiková, CSc ÚZEI stikova.olga@uzei.cz
JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc ÚZEI mezera.josef@uzei.cz
Ing. Zdeněk Kaiser, CSc Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic

Zdenek_Kaiser@eu.irco.com

 

Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc FPBT – VŠCHT pavel.kadlec@vscht.cz
Ing. Vladimír Brenner, CSc MBÚ AV ČR brendi@biomed.cas.cz
Ing. Jiří Celba, CSc v důchodu jiri.celba@seznam.cz
Doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc 3. LF UK Jolana.Rambouskova@lf3.cuni.cz

Kandidáti členství:

Ing. Pavel Smetana, Ph.D. JČU České Budějovice smetana@zf.jcu.cz
Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. ČZU Praha kourimska@af.czu.cz
Doc. Ing. František Buňka, Ph.D. UTB Zlín bunka@ft.utb.cz
Prof. Ing. Jan Tříska, CSc ÚVGZ AV ČR Brno triska.j@czechglobe.cz
Ing. Jitka Pinkrová, Ph.D. VÚPP jitka.pinkrova@vupp.cz

Pracovní skupiny

 • GM analýza potravin (food analysis)
  Vývoj chemických, fyzikálně-chemických, mikrobiologických aj. metod analýzy potravin, validace analytických metod, mezilaboratorní testování, oficiální metody analýzy potravin, standardizace a harmonizace, databáze výsledků analýz
 • GN jakost a zdravotní nezávadnost potravin (food quality and food safety)
  Jakost, zdravotní nezávadnost, systémy řízení zdravotních rizik, hygiena potravin, potravinářská mikrobiologie
 • GO složení a spotřeba potravin (food composition and food consumption)
  Zbožíznalství a klasifikace potravin, studie spotřeby potravin, značení potravin, databáze surovinového a chemického složení potravin, marketinkové průzkumy spotřeby jednotlivých komodit, stravovací návyky a jejich ovlivňování, doporučené dávky potravin, výživové doporučené dávky, potravinářská informatika, dietologie
 • GP potravinářské technologie (food technology)
  Komoditní technologie dle potravinářských oborů, balení potravin, netradiční technologie konzervace včetně ozařování potravin, zpracování odpadů ze zemědělské a potravinářské výroby, nepotravinářské využití zemědělských surovin
 • GQ potravinářské inženýrství (food engineering)
  Operace a procesy v potravinářském průmyslu včetně matematického modelování, navrhování procesů a technologických linek, dimenzování a výpočtové podklady pro návrhy strojů a zařízení, hygienické inženýrství, konstrukce strojů a zařízení, databáze výpočtových podkladů
 • Řízení a marketing výzkumu (management of research)

Členové pracovních skupin

GM analýza potravin (food analysis)

vede:

 • Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT, Ústav chemie a analýzy potravin, Technická 5, 166 28 Praha 6
  tel.: 224 353 185, fax: 02 / 3119 990, jana.hajslova@vscht.cz
 • Ing. Vladimír Kocourek, CSc., VŠCHT, Ústav chemie a analýzy potravin, Technická 5, 166 28 Praha 6
  tel.: 224 353 185, fax: 02 / 3119 990, vladimir.kocourek@vscht.cz
 • Ladislav Fukal, CSc., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Technická 5, 166 28 Praha 6
  tel.: 224 353 185, fax: 02 / 3119 990, ladislav.fukal@vscht.cz
 • Petr Cuhra, CSc. Czech Agricultural and Food Inspectorate, Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, tel.:  +420 257 199 511, fax:+420 257 199 529, praha@szpi.gov.cz
 • Slavomíra Vavreinová, CSc. v důchodu, slavka.vavreinova@seznam.cz

 

GN jakost a zdravotní nezávadnost potravin (food quality and food safety)

vede:

 • MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

členové:

 • MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., členka komitétu

 

GO složení a spotřeba potravin (food composition and food consumption)

vede:

 • Ing. Josef Mezera, CSc., člen komitétu

členové:

 • Olga Štiková, CSc., členka komitétu
 • Bohumil Turek, CSc., člen komitétu
 • MUDr. Jolana Rambousková, CSc., členka komitétu

 

GP potravinářské technologie (food technology)

vede:

 • Ing. Tomáš Macek, CSc., člen komitétu
 • Vladimír Brenner, CSc., člen komitétu

(v rámci této pracovní skupiny spolupracují pedagogové a vědečtí pracovníci FPBT VŠCHT, odpovědní za jednotlivé technologie)

 

GQ potravinářské inženýrství (food engineering)

vede:

 • Milan Houška, CSc., tajemník komitétu

členové:

 • Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc., Katedra fyziky, Technická fakulta ČZU Praha, Kamýcká 957, 165 21 Praha 6-Suchdol
  tel.: 02 / 2438 4281, blahovec@tf.czu.cz
 • Zdeněk Kaiser, CSc., člen komitétu
 • Ing. Rudolf Žitný, CSc., Ústav procesní a zpracovatelské techniky, FS ČVUT, Technická 4, 166 07 Praha 6, tel.02 2435 2555, zitny@fsid.cvut.cz

 

Řízení a marketing výzkumu (management of research)

vede:

 • Jiří Celba, CSc., člen komitétu

členové:

Zprávy

Zpráva o činnosti Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie za rok 2015

Zpráva o činnosti Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie za rok 2016