O komitétu

Český komitét pro potravinářské vědy a technologie byl zřízen rozhodnutím Akademické rady AV ČR dne 2. února 1999. Tento Komitét reprezentuje členství ČR v mezinárodní vědecké organizaci International Union of Food Science and Technology (IUFoST) http://www.iufost.org/ , jako tzv. „Adhering Body“. IUFoST sdružuje více než 60 zemí z celého světa, ČR byla oficiálně přijata za člena IUFoST v roce 1995 na 9. světovém kongresu Food Science and Technology v Budapešti. V období 1995 – 1999 byla „Adhering Body“ Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze www.vscht.cz .

Organizační a jednací řád

Článek I

1) Český komitét pro potravinářské vědy a technologie (dále jen komitét) reprezentuje členství České republiky v mezinárodní vědecké unii IUFoST (International Union of Food Science and Technology), (dále jen unie), která je členem Mezinárodní rady vědeckých unií (ICSU).

2) Komitét byl zřízen rozhodnutím Akademické rady AV-ČR (dále jen zřizovatel) dne 2. února 1999.

3) Komitét úzce spolupracuje s příslušnou vědeckou unií, ze své činnosti je odpovědný zřizovateli. Při stycích s mezinárodními vědeckými institucemi komitét zastupuje zájmy české vědy.

4) Členové komitétu jsou jmenováni zřizovatelem na funkční období 4 let na základě návrhu Rady pro zahraniční styky AV ČR respektujícího doporučení české vědecké komunity v oboru potravinářských věd a technologií.

Článek II

Úkolem komitétu je zejména:
1) reprezentovat členství České republiky v unii,
2) navrhovat schopné české vědce do funkcí v unii, tj. v jejích řídicích orgánech, výkonných výborech, v oborových komisích apod. (podle směrnic unie) a prosazovat jejich zvolení (s přihlédnutím k tomu, že někdy kandidáty paralelně navrhují i řídicí orgány unie),
3) navrhovat, resp. jmenovat oficiální české delegáty na zasedání orgánů unie,
4) připravovat česká stanoviska pro jednání v orgánech unie,
5) projednávat výsledky činnosti unie, hodnotit je a dávat podněty a doporučení ke zvýšení úrovně činnosti,
6) zprostředkovávat českým vědcům individuální členství v mezinárodních organizacích a napomáhat jim v navazování mezinárodních kontaktů,
7) informovat českou odbornou veřejnost o činnosti unie a udržovat účinné informační spojení s příslušnou českou vědeckou společností (resp. společnostmi) a dalšími odborně příbuznými institucemi,
8) stimulovat pořádání vědecky významných mezinárodních konferencí v České republice a usilovat o získání podpory pro ně,
9) rozšiřovat a podporovat pěstování potravinářských věd a technologií na vysokých školách a ve výzkumných ústavech v ČR zejména tím, že:
- sdružuje výzkumné pracovníky oboru do jednoho fóra a umožňuje nezávislou diskusi o společných problémech
- pomáhá svými návrhy rozvoji priorit výzkumu v souvislosti s rozvojem vědního oboru potravinářské vědy a také v souvislosti s výživovou a potravinovou politikou státu
- spolunavrhuje a podporuje projekty a programy potravinářských věd v grantových agenturách
- podporuje tvorbu a vypisování stipendií a zahraniční studijní pobyty pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
- podporuje a napomáhá vytváření pracovních meziinstitucionálních týmů na řešení problematiky potravinářských věd.
10) iniciovat propojení výzkumných pracovišť s praxí podporou výstavby aplikačních center a vtažení průmyslových podniků do inovačního procesu.
11) usilovat o dosažení a posílení společenského postavení vědeckých pracovníků obecně a o důstojné postavení potravinářských vědeckých pracovníků v rámci české i mezinárodní obce vědeckých pracovníků.

Článek III

1) Komitét je složen z významných českých vědců příslušného oboru. Členové komitétu si volí ze svých řad předsedu a místopředsedu. Dále je na návrh předsedy volen tajemník, zpravidla z řad členů komitétu. Místopředseda daného období je designovaným předsedou pro další období.
2) Počet členů komitétu zásadně nepřesahuje 16 (nejsou-li pro větší počet členů zcela mimořádné důvody). Je přípustné, aby k plnění specifických úkolů si tvořili členové pracovní skupiny i z nečlenů komitétu. Členové těchto pracovních skupin mohou být zváni na schůze, nemají však hlasovací právo.
3) Příslušný vědec může být členem komitétu maximálně po dvě po sobě následující funkční období.
4) Návrhy na členy komitétu mohou zřizovateli podávat jak stávající členové komitétu, tak vědecké instituce působící v oblasti potravinářských věd.

Článek IV

1) Výkonným orgánem komitétu je předsednictvo, které tvoří předseda, místopředseda a tajemník (pokud je členem komitétu), které je zodpovědné plénu komitétu.
2) Komitét se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Na schůzi může přizvat další osoby, které mohou přispět k řešení projednávaných otázek. Zejména se doporučuje zvát významné české funkcionáře a členy mezinárodní vědecké unie.
3) Mezi plenárními zasedáními jedná jménem komitétu předsednictvo. Předsednictvo je povinno svolat mimořádnou schůzi komitétu, vyžádá-li si to aspoň jedna čtvrtina členů.
4) Komitét je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Usnesení komitétu je platné, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných.
5) O jednání plenárního zasedání i předsednictva se pořizuje zápis, který vypracovává tajemník a schvaluje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda). V zápise musí být uvedena též odchylná stanoviska účastníků. Zápisy se dávají na vědomí všem členům komitétu nejpozději do 14 dnů po zasedání. K závěrům předsednictva mohou členové uplatnit své připomínky písemně nejpozději do 14 dnů po obdržení zápisu.
6) Předsednictvo je povinno neprodleně informovat zřizovatele o všech závažných rozhodnutích a událostech a zasílá mu rovněž zápisy ze schůzí komitétu i předsednictva.

Článek V

1) Zřizovatel má právo ukončit činnost komitétu, nepovažuje-li další činnost v příslušné unii za účelnou.
2) Dlouhodobá neúčast člena na práci komitétu se řeší dočasnou kooptací náhradníka, nebo jmenováním nového člena. Obojí schvaluje zřizovatel.
3) Neplní-li člen dlouhodobě své povinnosti, může jej zřizovatel zbavit členství a jmenovat náhradníka.

Článek VI

1) Komitét zastupuje navenek jeho předseda nebo jím jmenovaný člen komitétu.
2) Administrativní agendu komitétu zajišťuje tajemník. Řídí se pokyny předsedy a odpovídá mu za svou činnost.

Článek VII

Komitét je povinen sledovat placení členských příspěvků v unii a včas oznamovat zřizovateli jejich výši a splatnost.

Článek VIII

1) Členský příspěvek ČR do unie je hrazen zřizovatelem a může se na něm podílet i jakákoli vědecká společnost nebo instituce.
2) Členství a funkce v českém komitétu jsou čestné a nejsou honorovány.
3) Náklady, spojené s činností komitétu, se hradí na základě dohody mezi pracovišti členů komitétu.
4) Zřizovatel může na základě písemné žádosti přispět na úhradu cestovních a pobytových nákladů na významná zasedání mezinárodní unie.

Článek IX

Tento organizační a jednací řád byl schválen předsedou komitétu a zřizovatelem a nabývá účinnosti dnem 5. 5.1999

Dlouhodobé cíle

1) Podpora potravinářských věd a technologií na VŠ a VÚ v ČR

Začlenění potravinářských věd do seznamu oborů vědeckých disciplín Rady vlády pro výzkum a vývoj.

Změna názvu anebo struktury podoborových komisí Grantové Agentury GA ČR v oborové komisi Zemědělství.

Zvýšit počet původních vědeckých prací českých autorů publikovaných v mezinárodních potravinářských časopisech a v Czech Journal of Food Sciences – editor@uzpi.cz .

2) Propojení výzkumných pracovišť s praxí

Například Centrum potravinářských technologií a techniky – , Centrum využití vysokotlakých technologií.

3) Podpora mezinárodní spolupráce

Předávání informací českým vědcům a odborníkům o aktivitách IUFoST a EFFoST.

Příprava sekce Potravinářské technologie na mezinárodních kongresech CHISA.

4) Postavení potravinářských vědeckých pracovníků

Soutěž o nejlepší publikaci mladých výzkumných pracovníků v rámci činnosti ČAZV.

Složení komitétu

Český komitét pro potravinářské vědy a technologie
(komitét schválen usnesením Akademické rady AV ČR ze dne 2.února 1999 a je průběžně obměňován)

Předseda:

Místopředsedkyně:

 • Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, Technická 5, 166 28 Praha 6, tel.: 224 314 096, e-mail: jana.hajslova@vscht.cz

Tajemník:

 • Ing. Milan Houška, CSc., VÚ potravinářský Praha, Radiová 7, 102 00 Praha 10, tel.: 296 792 306 nebo 296 792 337, fax: 272 701 983, e- mail: m.houska@vupp.cz, mobil: 737 287 007.

Členové:

MUDr. Bohumil Turek, CSc v důchodu 1b2t345@seznam.cz
Prof. Ing. Tomáš Macek, CSc FPBT VŠCHT Praha tomas.macek@vscht.cz
Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc VFU v Brně steinhauserovai@vfu.cz
Ing. Ctibor Perlín, CSc v důchodu
Ing. Olga Štiková, CSc ÚZEI stikova.olga@uzei.cz
JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc ÚZEI mezera.josef@uzei.cz
Ing. Zdeněk Kaiser, CSc Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic

Zdenek_Kaiser@eu.irco.com

 

Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc FPBT – VŠCHT pavel.kadlec@vscht.cz
Ing. Vladimír Brenner, CSc MBÚ AV ČR brendi@biomed.cas.cz
Ing. Jiří Celba, CSc v důchodu jiri.celba@seznam.cz
Doc. MUDr. Jolana Rambousková, CSc 3. LF UK Jolana.Rambouskova@lf3.cuni.cz

Kandidáti členství:

Ing. Pavel Smetana, Ph.D. JČU České Budějovice smetana@zf.jcu.cz
Doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. ČZU Praha kourimska@af.czu.cz
Doc. Ing. František Buňka, Ph.D. UTB Zlín bunka@ft.utb.cz
Prof. Ing. Jan Tříska, CSc ÚVGZ AV ČR Brno triska.j@czechglobe.cz
Ing. Jitka Pinkrová, Ph.D. VÚPP jitka.pinkrova@vupp.cz

Pracovní skupiny

 • GM analýza potravin (food analysis)
  Vývoj chemických, fyzikálně-chemických, mikrobiologických aj. metod analýzy potravin, validace analytických metod, mezilaboratorní testování, oficiální metody analýzy potravin, standardizace a harmonizace, databáze výsledků analýz
 • GN jakost a zdravotní nezávadnost potravin (food quality and food safety)
  Jakost, zdravotní nezávadnost, systémy řízení zdravotních rizik, hygiena potravin, potravinářská mikrobiologie
 • GO složení a spotřeba potravin (food composition and food consumption)
  Zbožíznalství a klasifikace potravin, studie spotřeby potravin, značení potravin, databáze surovinového a chemického složení potravin, marketinkové průzkumy spotřeby jednotlivých komodit, stravovací návyky a jejich ovlivňování, doporučené dávky potravin, výživové doporučené dávky, potravinářská informatika, dietologie
 • GP potravinářské technologie (food technology)
  Komoditní technologie dle potravinářských oborů, balení potravin, netradiční technologie konzervace včetně ozařování potravin, zpracování odpadů ze zemědělské a potravinářské výroby, nepotravinářské využití zemědělských surovin
 • GQ potravinářské inženýrství (food engineering)
  Operace a procesy v potravinářském průmyslu včetně matematického modelování, navrhování procesů a technologických linek, dimenzování a výpočtové podklady pro návrhy strojů a zařízení, hygienické inženýrství, konstrukce strojů a zařízení, databáze výpočtových podkladů
 • Řízení a marketing výzkumu (management of research)

Členové pracovních skupin

GM analýza potravin (food analysis)

vede:

 • Ing. Jana Hajšlová, CSc., VŠCHT, Ústav chemie a analýzy potravin, Technická 5, 166 28 Praha 6
  tel.: 224 353 185, fax: 02 / 3119 990, jana.hajslova@vscht.cz
 • Ing. Vladimír Kocourek, CSc., VŠCHT, Ústav chemie a analýzy potravin, Technická 5, 166 28 Praha 6
  tel.: 224 353 185, fax: 02 / 3119 990, vladimir.kocourek@vscht.cz
 • Ladislav Fukal, CSc., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Technická 5, 166 28 Praha 6
  tel.: 224 353 185, fax: 02 / 3119 990, ladislav.fukal@vscht.cz
 • Petr Cuhra, CSc. Czech Agricultural and Food Inspectorate, Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5, tel.:  +420 257 199 511, fax:+420 257 199 529, praha@szpi.gov.cz
 • Slavomíra Vavreinová, CSc. v důchodu, slavka.vavreinova@seznam.cz

 

GN jakost a zdravotní nezávadnost potravin (food quality and food safety)

vede:

 • MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

členové:

 • MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., členka komitétu

 

GO složení a spotřeba potravin (food composition and food consumption)

vede:

 • Ing. Josef Mezera, CSc., člen komitétu

členové:

 • Olga Štiková, CSc., členka komitétu
 • Bohumil Turek, CSc., člen komitétu
 • MUDr. Jolana Rambousková, CSc., členka komitétu

 

GP potravinářské technologie (food technology)

vede:

 • Ing. Tomáš Macek, CSc., člen komitétu
 • Vladimír Brenner, CSc., člen komitétu

(v rámci této pracovní skupiny spolupracují pedagogové a vědečtí pracovníci FPBT VŠCHT, odpovědní za jednotlivé technologie)

 

GQ potravinářské inženýrství (food engineering)

vede:

 • Milan Houška, CSc., tajemník komitétu

členové:

 • Ing. RNDr. Jiří Blahovec, DrSc., Katedra fyziky, Technická fakulta ČZU Praha, Kamýcká 957, 165 21 Praha 6-Suchdol
  tel.: 02 / 2438 4281, blahovec@tf.czu.cz
 • Zdeněk Kaiser, CSc., člen komitétu
 • Ing. Rudolf Žitný, CSc., Ústav procesní a zpracovatelské techniky, FS ČVUT, Technická 4, 166 07 Praha 6, tel.02 2435 2555, zitny@fsid.cvut.cz

 

Řízení a marketing výzkumu (management of research)

vede:

 • Jiří Celba, CSc., člen komitétu

členové:

Zprávy

Zpráva o činnosti Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie za rok 2015

Zpráva o činnosti Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie za rok 2016