Úvod do CTT

Projekt byl zahájen: 1.2.2017
Předpokládané datum ukončení: 31.1.2021

Předmětem projektu je založení nového organizačního prvku ve Výzkumném ústavu potravinářském Praha, v.v.i. Cílem této aktivity je podpora a akcelerace přenosu výsledků výzkumu a vývoje v potravinářském a navazujícím průmyslu do aplikační sféry, pomoc při identifikaci poznatků s komerčním potenciálem, asistence při hledání vhodné strategie při ochraně duševního vlastnictví a jeho následného využití a pomoc rozvoji spolupráce výzkumné instituce s aplikační sférou.

Hlavním cílem a úkolem nově vzniklého centra transferu technologií v rámci VÚPP je komplexní zabezpečení schopnosti výzkumné organizace identifikovat, nabízet a prodávat takové znalostní výsledky, které povedou k naplňování potřeb potravinářského a navazujícího průmyslu v České republice.

Cílovou skupinou jsou pracovníci Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i., který je žadatelem projektu a v rámci něhož Centrum transferu technologií vznikl.

Realizační tým

Vedoucí CTT Ing. Jiří Trnka +420 296 792 308, +420 773 738 971
jiri.trnka@vupp.cz
Technologický skaut Ing. Aleš Lanfeld +420 296 792 338, +420 737 287 008
ales.landfeld@vupp.cz
Expert na ochranu duševního vlastnictví Mgr. Pavla Strnadová +420 296 792 100, +420 731 179 646
strna.p@seznam.cz
Expert pro institucionalizaci TT v instituci  Ing. Pavel Skřivan, CSc. +420 296 792 302, +420 724 228 255
pavel.skrivan@vupp.cz
Manažer komunikace a propagace  Mgr. Helena Kavanová +420 296 792 272, +420 737 287 024
helena.kavanova@vupp.cz
Finanční specialista TT  Ing. Iveta Horníčková, MBA +420 296 792 343, +420 777 037 077
iveta.hornickova@vupp.cz

Klíčové aktivity

Vzdělávání pracovníků týmu TT v oblastech spojených s TT a komercionalizací

Procesní nastavení TT v instituci včetně vytvoření a podpory panelu z aplikační sféry

Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit CTT směrem k aplikační sféře a k výzkumným pracovníkům instituce

Rozvoj technologického skautingu

Konzultantské poradenství za účelem budoucího zhodnocení duševního vlastnictví a know-how instituce

Vytvoření a podpora informačního systému pro TT

Budování a rozvíjení partnerství CTT s relevantními partnery z aplikační sféry

Fotogalerie

Akce a spolupráce

Výsledky a užitečné odkazy

Výsledkem projektu budou následující výstupy:

1. Vytvoření centra transferu technologií, které bude součástí instituce a které do něj bude procesně i fyzicky implementováno

2. Vytvoření kapacitně dostatečného proškoleného odborného týmu CTT

3. Institucionalizace a systemizace procesu transferu technologií v instituci včetně vytvoření panelu z aplikační sféry

4. Vytvoření zázemí výzkumných pracovníků instituce v podobě konzultační činnosti a poradenství v možností komercionalizace a právní ochrany jejich výzkumných projektů a záměrů

5. Vytvoření a rozvoj partnerství mezi výzkumnou organizací a relevantními partnery z aplikační sféry

6. Rozvoj propagačních aktivit výzkumné organizace směrem k aplikační sféře.