Oddělení technické politiky
vedoucí: Ing. Ctibor PERLÍN, CSc. o nás:

Oddělení řeší problematiku implementace evropských směrnic o integrované prevenci znečištění životního prostředí do tuzemských potravinářských výrob. Zajišťuje tvorbu a udržování databází podniků a parametrů jejich produkce a technické úrovně jejich vybavení; sleduje vývoj nejlepších dostupných technik a referenčních dokumentů EU v jednotlivých potravinářských oborech.

hlavní náplň činnosti

 • tvorba databází
 • vytváření a řízení skupiny expertů
 • sledování evropských směrnic týkajících se technické politiky v potravinářství
 • komunikace s podniky a státní správou při formulaci aspektů technické politiky
 • sledování vývoje nejlepších dostupných technik a referenčních dokumentů EU v jednotlivých potravinářských oborech
 • řešení problematiky implementace evropských směrnic o integrované prevenci životního prostředí do tuzemských potravinářských výrob

nabízíme tyto služby:

 • technickou a poradenskou podporu při vyjednávání a zpracování žádosti o integrované povolení pro zařízení definované zákonem č. 76/2002 Sb. a vyhláškou č. 554/2002 Sb.
 • informace o dokumentech k nejlepším dostupným technikám (BAT) a k nim příslušných referencí (BREF) z dokumentů pracovní skupiny Evropské unie
 • vypracování vyjádření odborně způsobilé osoby (VÚPP,v.v.i.) k žádostem o integrované povolení
 • poradenskou činnost při vypracování odvolání nebo rozkladu proti rozhodnutí o žádosti k vydání integrovaného povolení
 • školení a semináře pro potravinářská oborová společenstva, pracovníky provozovatelů zařízení a další zainteresované osoby k problematice IPPC
   

náš tým:

jméno místnost telefon e-mail
PERLÍN, Ctibor,  Ing. CSc. 351 296 792 344 C.Perlin@vupp.cz
ŠIMŮNEK Zeno, Ing. CSc. 351 296 792 226 -
 

na čem pracujeme:

Tematická konference potraviny, zdraví a výživa
Praha, 29.1.2015
Pozvánka - Program - Organizační pokyny

Světový den výživy
Sborník ze Semináře ke Světovému dni výživy, 22.10.2014

Světový den výživy
Pozvánka na Seminář ke Světovému dni výživy, konaný 16.10.2013

35. tEmatická konference Společnosti pro výživu na téma „Kvalita potravin a potravinové mýty“
Praha, 25.2.2013
Sborník Kvalita potravin a potravinové mýty

Světový den výživy
Sborník ze Semináře ke Světovému dni výživy, 24.10.2012

Světový den výživy
Pozvánka na Seminář ke Světovému dni výživy, konaný 19.10.2011

Světový den výživy
Sborník ze Semináře ke Světovému dni výživy, 26.10.2010

Dokumenty IPPC - Integrovaná prevence a kontrola znečištění ve formátu .pdf v českém překladu:
Nová VERZE - 2006 a 2004

>BREF Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technologiích v průmyslu potravin, nápojů a mléka je k dispozici v několika částech:

01(06brefP0) 07(06brefP4-s236-307)
02(06brefP1-s1-8) 08(06brefP4-s308-388)
03(06brefP2-s9-64) 09(06brefP4-s389-454)
04(06brefP2-s65-125) 10(06brefP4-s455-548)
05(06brefP3-s126-165) 11(06brefP4-s549-649)
06(06brefP3-s166-235) 12(06brefP4-s650-674)
  13(06brefP5-s675-725)


>
BREF Návrh referenčního dokumentu o nejlepších dostupných postupech na jatkách a v průmyslu zpracovávajícím jejich vedlejší produkty je dispozici v několika částech:

01 (04brefJ1) 04 (04brefJ4)
02 (04brefJ2) 05 (04brefJ5)
03 (04brefJ3) 06 (04brefJ6)

Další dokumenty IPPC:
(pracovní verze)
>> Analýza ekonomických dopadů (verze po připomínkách MZe) (.pdf)
>> Metodika pro vyhodnocování výrobních zařízení v působnosti BREF průmyslu jatek (.pdf)
>>
Část č. I. Obecné a úvodní informace k průmyslu jatek - porážek hovězího, vepřového, drůbeže, ovcí a dalších hospodářských zvířat (.pdf)
>> Část č. II. Používané procesy a postupy v průmyslu jatek - porážek hovězího, vepřového, drůbeže, ovcí a dalších hospodářských zvířat (.pdf)
>> Část č. IV. Postupy k uvážení při určování BAT v průmyslu jatek - porážek hovězího, vepřového, drůbeže, ovcí a dalších hospodářských zvířat (.pdf)
>> Část č. V. Nejlepší dostupné postupy v průmyslu jatek - porážek hovězího, vepřového, drůbeže, ovcí a dalších hospodářských zvířat (.pdf)
>> Nařízení vlády č. 352 Sb., ze dne 13. ledna 2003, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (.pdf)
>> Vyhláška, ze  dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění vybrané kapitoly, které se týkají nejlepších dostupných technik (.pdf)
>> Zákon č. 76/2002 Sb., ze dne 5. února 2002, o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) - výběr částí, které se týkají nejlepších dostupných technik (.pdf)


Novela zákona č. 76/2002 Sb.

Jedná se o připomínky k novele zákona č. 76/2002 Sb., vypracované ve VÚPP, projednané a odsouhlasené technickou pracovní skupinou pro potraviny, pracovní skupinou pro IPPC při MZe a Výborem pro životní prostředí Potravinářské komory ČR. Připomínky byly předány na MŽP.
> připomínky k novele zákona č. 76/02 Sb.


projekt:1220  Implementace směrnice Rady 96/01/EC ( IPPC) do resortu zemědělství
řešitel: Ing. Ctibor Perlín, CSc.
období: 2001-2004

Úvodní informace k "Dotazníku"

Dne 1. ledna 2003 nabyl účinnosti zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci ).

Dne 14. listopadu 2002 byl k tomuto zákonu schválen zákon č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) s účinností od
1. ledna 2003.

Dne 16. prosince byla k výše uvedeným zákonům schválena vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

Zákon 76/2002 Sb., o integrované prevenci je transpozicí směrnice Evropské unie č. 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění ( IPPC ).

Pro evidenci provozovatelů zařízení spadajících do působnosti zákona 76/2002 Sb., a vyloučení sankčních ustanovení tohoto zákona § 37 odst. (4), byl zřízen registr těchto provozovatelů zařízení, který z rozhodnutí
Ministerstva zemědělství ČR je veden u VÚPP.

Žádáme o vyplnění a zaslání následujících údajů na adresu:
VÚPP - Radiová 7, 102 31 Praha 10
e-mail: Ctibor.Perlin@vupp.cz
Karel.Svoboda@vupp.cz

Dotazník je na internetových stránkách www.vupp.cz jako soubor .doc (který si můžete uložit a po vyplnění odeslat jako příloha e-mailem) nebo jako formát .pdf (pro vytištění a odeslání poštou).

Poznámka
Vzhledem ke stále otevřené diskusi o problematice určení a definování pojmu "kapacita" zpracovatelé "dotazníku" doporučují ve sporných případech vycházet z těchto principů:

 • Celý proces stanovený zákonem 76/2002 Sb., o integrované prevenci je postaven na vyjednávání.

 • Do tohoto procesu doporučujeme zařadit i problematiku stanovení "kapacity zařízení" jako úvodní a předjednávací kapitolu při vstupu provozovatele zařízení do problematiky zařazení pod pravomoc zákona 76/2002 Sb., ve smyslu kategorií zařízení vymezené a definované přílohou č. 1 kapitolami 6.4 a 6.5 k zákonu jako přípravu na zpracování žádosti o integrované povolení.

 • Pro vyjednávací proces o stanovení "kapacity zařízení" doporučujeme ve sporných případech stanovit zásadu, že příslušná kapacita bude ta hodnota, pro kterou bude žádost o integrované povolení vypracována s tím, že musí být podložena skutečnými údaji za poslední tři léta a výhledem na dobu platnosti integrovaného povolení.


BACK