logccksss kopie.JPG (7618 bytes)

bannckpvtcz1.JPG (9790 bytes)

Česká verze

English version

 

Zprávy

Zpráva o činnosti Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie za rok 1999

V souladu s posláním komitétu, jeho organizačním a jednacím řádem a dlouhodobými cíli se členové komitétu věnovali těmto činnostem:

1. Připravili založení komitétu a zorganizovali dvě zasedání, zakládací v Praze v budově AV- ČR, druhé v Brně v SZÚ Centru potravinových řetězců.

2. Příprava tezauru "Potravinářských věd", tj. definice, náplň a dělení této nově uznané vědní discipliny, na obory resp. úseky.

3. Iniciování změny tezauru vědeckých disciplin rady vlády pro výzkum a vývoj jako základního předpokladu pro rozpoznání komplexnosti potravinářství jako vědní discipliny (zaslán dopis tajemníkovi rady vlády).

4. Vypracován dopis předsednictvu AV-ČR se žádostí o pověření pěstováním "Potravinářských věd" na školách a institucích, které jsou v současné době angažovány v potravinářském výzkumu, včetně seznamu těchto institucí.

5. Ustaveny pracovní komise včetně vedoucích, v současné době jsou pracovní komise doplňovány spolupracovníky mimo členy komitétu.

6. Řešen projekt Technicko technologický park, prostředek výzkumu potravinářských technologií a techniky, v jehož rámci je vytvořeno Centrum potravinářských technologií a techniky, viz www.vupp.cz/cptt (podpora z MZe-ČR). Do řešení zapojeni přímo čtyři členové komitétu. Nově vzniká Centrum vysokotlakých technologií (podpora z MPO-ČR), zapojen do řešení jeden člen komitétu.

7. Díky podpoře AV-ČR uskutečněn výjezd předsedy komitétu Prof.Ing.Pavla Kadlece,DrSc na jednání kongresu IUFoST v říjnu 1999 v Sydney (cestovní zpráva přiložena).

8. Jednáno o možnostech získání podpor na účast mladých vědeckých pracovníků na konferencích a kongresech pořádaných pod hlavičkou IUFoST a EFFoST.

9. Centrum IUFoST informováno o vzniku Českého komitétu.

10. Zahájena příprava na tuzemskou akci s pracovním názvem "Užitečnost výzkumu v potravinářství", která by měla být především přehlídkou výsledků řešení projektů financovaných NAZV MZe ČR a GA-ČR, s termínem konání v druhé polovině roku 2000.

Zpráva o činnosti Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie za rok 2000

V souladu s posláním komitétu, jeho organizačním a jednacím řádem a dlouhodobými cíli se členové komitétu věnovali těmto činnostem:

1. Uskutečnila se dvě zasedání komitétu, prvé dne 26. dubna 2000 ve VÚ potravinářském Praha Hostivař, druhé dne 15. listopadu ve VÚ veterinárního lékařství Brno.

2. Byl předán návrh úpravy tezauru vědních disciplin Ing. Aimovi, ÚCHP AV-ČR s cílem, aby se při tvorbě nového zákona o výzkumu a vývoji uplatnilo širší chápání oboru "potravinářství”.

3. Doplněny pracovní komise komitétu z pracovníků oboru potravinářských věd mimo členy komitétu.

4. Dokončeno řešení projektu Technicko technologický park, prostředek výzkumu potravinářských technologií a techniky, v jehož rámci je vytvořeno Centrum potravinářských technologií a techniky, viz www.vupp.cz/cptt (podpora z MZe-ČR). Do řešení zapojeni přímo čtyři členové komitétu. Nově vzniká Centrum vysokotlakých technologií (podpora z MPO-ČR), zapojen do řešení jeden člen komitétu. Z iniciativy a na základě přispění řady členů komitétu podán návrh na vytvoření Centra potravinářských věd a technologií, který se umístil ve výběrovém řízení MŠMT na 13. místě ve skupině aplikovaných věd (12 projektů bylo vybráno k financování od roku 2000).

5. Díky podpoře AV-ČR uskutečněn výjezd členky komitétu Ing.Marie Holasové na mezinárodní konferenci 5th Karlsruhe Nutrition Congress: Functional Food -Challenges for the new Millennium, která se konala v ústavu pro výživu v Karlsruhe. Byl prezentován příspěvek na téma Pohanka - zdroj antioxidační aktivity ve funkčních potravinách.

6. Jednáno o možnostech získání podpor na účast mladých vědeckých pracovníků na konferencích a kongresech pořádaných pod hlavičkou IUFoST a EFFoST.

7. Mezinárodní konferenci ”Chemical reactions in foods” (organizovala Chemická společnost, FPBT-VŠCHT, VÚPP) spoluorganizovala členka komitétu Ing.Holasová. Akce měla cca 190 účastníků, 7 plenárních přednášek, 20 ústních sdělení a 100 posterů. Vynikající organizace, podařilo se vydat sborník konference jako zvláštní číslo Czech Journal of Food Sciences.

8. Členové komitétu v souladu s plánem práce iniciovali a zorganizovali pod záštitou ministra zemědělství Ing.Fencla národní konferenci o výsledcích pětiletého programu výzkumu v oblasti potravinářských věd a technologií pod názvem "Výsledky výzkumu v oblasti výroby potravin a zpracování zemědělských produktů v letech 1996 – 2000”. Presentováno 10 plenárních přednášek (krátká sdělení o zaměření výzkumu v jednotlivých organizacích) a 72 posterů s výsledky řešených projektů financovaných MZe i GA-ČR. Účast celkem 154 osob. VÚPP vydal sborník příspěvků, ISBN 80-902671-2-2.

9. Iniciována úhrada kolektivního členského příspěvku za komitét v IUFoST. Komitét zajišťuje jako oficiální representant ČR (Adhering Body) všechny povinnosti vůči Generálnímu sekretariátu, Governing Council a Management Committee IUFoST.

10. Iniciováno doplnění komitétu o MUDr.Rambouskovou.

11. Aktivní účast dvou členů komitétu na tiskové konferenci Zdravé potraviny, organizované komisí pro popularizaci vědy AV ČR.

12. Prof. Kadlec se zapojil do práce Working Group on Core Curricula IUFoST.

 

Copyright (c) Český komitét pro potravinářské vědy a technologie, 2001-2009

Pro ČKPVT www stránky připravuje a provoz zajišťuje Výzkumný ústav poptravinářský Prahh,v.v.i.
Poslední změna: 05.03.2009